Skip to page content
 

Ymgysylltu'n strategol

Rydym wedi bod yn datblygu’n mecanweithiau ar gyfer ymgysylltu’n strategol â’r prifysgolion yr ydym yn eu hariannu. 

Rydym yn ymgysylltu’n strategol â phrifysgolion er mwyn:
  • deall eu cyfeiriad strategol, a bod yn fodlon â hyn
  • sicrhau ein hunain bod y brifysgol yn gynaliadwy
  • cyfrannu at ein dealltwriaeth o gynaliadwyedd cyffredinol addysg uwch (AU) yng Nghymru
  • gwella dealltwriaeth pob sefydliad o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru a CCAUC
  • caniatáu i ni gyflawni ein cyfrifoldebau statudol wrth gynghori Llywodraeth Cymru ar anghenion cyllid y sector ac ar faterion eraill sy’n ymwneud â datblygiad addysg uwch yng Nghymru

Ym mhob un o’r rhain, ceisiwn sicrhau ein hunain bod prifysgolion yn defnyddio cyllid cyhoeddus yn gywir, eu bod yn cyflawni eu rhwymedigaethau statudol ac yn rhoi ystyriaeth briodol i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi cyflwyno’r dull y byddwn yn ei fabwysiadu i wella ansawdd ac effeithiolrwydd ein hymgysylltiad strategol â phrifysgolion yng Nghymru

Y broses ymgysylltu'n strategol (o 2014/15 ymlaen)

Skip to top of page or to page menu