Skip to page content

Gwybodaeth i lywodraethwyr

Rydym yn darparu dolenni i ffynonellau allweddol o wybodaeth ynglŷn ag arweinyddiaeth, trefn lywodraethu a rheoli ar gyfer prifysgolion.

Gobeithir y bydd cyrff rheoli addysg uwch (AU) yn sicrhau:
  • bod y trefniadau llywodraethu yn eu prifysgolion yn cydymffurfio ag arferion gorau
  • eu bod yn fwy medrus i gyflawni eu cyfrifoldebau ar gyfer gosod cyfeiriad strategol a monitro perfformiad eu prifysgolion
  • bod eu prifysgolion yn defnyddio cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth
Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion (CUC)

Yn ein barn ni, dylai cyrff llywodraethu a phwyllgorau archwilio prifysgolion yng Nghymru ymddwyn yn unol ag egwyddorion ac arferion y CUC, a phryd maen nhw’n wahanol dylid egluro a chyhoeddi hyn.

Mae'r CUC wedi llunio amrywiaeth o ganllawiau awdurdodol ar gyfer cyrff llywodraethu prifysgolion sydd ar gael ar wefan y CUC.

Y Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch (LFHE)

Mae’r SAAU yn rhoi cefnogaeth a chyngor ynghylch arweinyddiaeth, trefn lywodraethu a rheoli i holl sefydliadau addysg uwch y DU. Mae gwefan y SAAU yn cynnwys manylion yr amrywiaeth o gefnogaeth sydd ar gael a gwybodaeth ynglŷn â’i raglenni hyfforddi a datblygu, digwyddiadau a phrosiectau ymchwil.

Gwefan trefn lywodraethu

Lansiwyd gwefan ar bwnc trefn lywodraethu o dan ofal y SAAU yn 2009. Mae’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau allweddol ar gyfer llywodraethwyr, aelodau cynghorau ac eraill sydd â diddordeb yn y drefn lywodraethu mewn addysg uwch.

Cyflwyniad i’r Sefydliad Arweinyddiaeth gan Brif Weithredwr CCAUC, David Blaney, 15 Mai 2014 (Saesneg yn unig)
 
Pecyn gwybodaeth i lywodraethwyr
Rydym wedi casglu amrywiaeth ddetholus o wybodaeth ynglŷn â pherfformiad ar gyfer cyrff llywodraethu ar ffurf Pecyn Gwybodaeth. Mae'r Pecyn yn cynnwys:
  • amrywiaeth o adroddiadau, wedi’u cyflwyno ar ffurf raffig lle mae hynny’n bosibl, yn dangos perfformiad neu safle sector addysg uwch Cymru a sefydliadau unigol yng nghyd-destun y DU
  • llawlyfr sy’n nodi amrywiaeth o ffynonellau data a gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli

Pecyn gwybodaeth i lywodraethwyr AU 2017

Skip to top of page or to page menu