Skip to page content

Dogfennau arweiniad ar gyfer llywodraethwyr

addysg uwch

Darparwn nifer o ddogfennau allweddol yn ymwneud â threfn lywodraethu a materion perthynol a fydd o ddiddordeb i lywodraethwyr AU.

Cod Llywodraethu Addysg Uwch y CUC (Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion) PCP

Paratowyd yr argraffiad diwygiedig hwn o’r Canllawiau ym mis Tachwedd 2008 ac fe’i cyhoeddwyd a’i ddosbarthu i holl sefydliadau addysg uwch (AU) y DU ym mis Mawrth 2009.

Llawlyfr PCP ar gyfer Aelodau Pwyllgorau Archwilio mewn Sefydliadau Addysg Uwch


Atodiadau

Pecyn Gwybodaeth ar gyfer Llywodraethwyr
Rydym wedi casglu amrywiaeth ddetholus o wybodaeth ynglŷn â pherfformiad ar gyfer cyrff llywodraethu ar ffurf Pecyn Gwybodaeth. Mae'r Pecyn yn cynnwys:
  • amrywiaeth o adroddiadau, wedi’u cyflwyno ar ffurf raffig lle mae hynny’n bosibl, yn dangos perfformiad neu safle sector addysg uwchCymru a phrifysgolion unigol yng nghyd-destun ehangach y DU
  • llawlyfr sy’n nodi amrywiaeth o ffynonellau data a gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli.

Pecyn gwybodaeth i lywodraethwyr AU 2017

Canllawiau 'Mynd i’r Afael â'

‘Mynd i’r Afael â’ – cyfres o ganllawiau a luniwyd gan Bwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion (CUC) a Sefydliad Arweinyddiaeth ar gyfer Addysg Uwch yn ymwneud â’r meysydd canlynol:

Risg

Archwilio

Cyllid

Rheoli Adnoddau Dynol

Ystadau ac Isadeiledd

Mynd i’r Afael â Safonau Academaidd, Ansawdd, a Phrofiad y Myfyriwr

Mynd i’r Afael â Rhyngwladoliaeth

Mynd i’r Afael ag Ymchwil a Throsglwyddo Gwybodaeth

Canllawiau defnyddiol eraill a gyhoeddir gan gyrff yn y sector

Briff gan Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain ar faterion treth Sefydliadau Addysg Uwch


Cafodd y dogfennau canlynol eu cynhyrchu rhai blynyddoedd yn ôl ond maent yn dal i fod yn arweiniad defnyddiol ar ddatblygiad Dangosyddion Perfformiad Allweddol o fewn prifysgolion:

Adroddiad PCP ar Fonitro Perfformiad Sefydliadol a Defnydd Dangosyddion Perfformiad Allweddol (2006)


Adroddiad ar Weithredu Dangosyddion Perfformiad Allweddol: Profiad Astudiaeth Achos (2008)

Skip to top of page or to page menu