Skip to page content

Sicrwydd Sefydliadol

Mae rôl CCAUC yn cynnwys sicrhau bod sefydliadau’n cael eu rhedeg yn briodol. Mae gennym ddwy brif ffordd o sicrhau hyn – cyllid (a gosod amodau uniongyrchol at delerau’r cyllid hwnnw) a drwy reoleiddio’n uniongyrchol, gyda’r pwerau sydd gennym yn sgil Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Cyllid

Rhaid i ni sicrhau bod sefydliadau (a chyrff eraill sy’n cael cyllid gan CCAUC) yn gwario’r cyllid maent yn ei gael gan Lywodraeth Cymru yn briodol. Rydym yn gwneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd, megis cynnal gwaith adolygu sicrwydd, monitro iechyd ariannol y sefydliad a chynnal adolygiadau rheolaidd o’u hystadau a’u cynlluniau datblygu cyfalaf.

Mae gennym Femorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd (cylchlythyr W15/32HE) gyda phob prifysgol, sy’n nodi’r telerau ac amodau sy’n gysylltiedig â chyllid gan CCAUC.

Rheoleiddio

Mae gan CCAUC nifer o bwerau dros sefydliadau rheoledig dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015. Ystyr ‘sefydliad rheoledig’, yn syml, yw elusen yng Nghymru sy’n darparu Addysg Uwch ac sy’n cael cefnogaeth myfyrwyr (h.y. incwm o fenthyciadau i fyfyrwyr) am wneud hynny. Mae’r holl brifysgolion prif ffrwd yng Nghymru yn sefydliadau rheoledig ar hyn o bryd.

Mae prif elfennau’r rheoliad dan y Ddeddf fel a ganlyn:
  • Y Cynllun Mynediad a Ffioedd, sy’n diffinio’r ffi uchaf y gall sefydliad ei chodi ar fyfyriwr. Er mwyn gallu codi tâl am gefnogaeth myfyrwyr (h.y. incwm o fenthyciadau i fyfyrwyr), mae’n rhaid i sefydliad ddiffinio a bodloni targedau ac amcanion mewn nifer o feysydd, megis ehangu mynediad i addysg*;
  • Y Cod Rheolaeth Ariannol, sy’n diffinio ein gofynion o ran sut dylai’r sefydliad drefnu a rheoli ei gyllid er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol, a chael sicrwydd ynghylch sut cânt eu rhedeg;
  • Dulliau Sicrhau Ansawdd, sy’n ceisio sicrhau ansawdd y broses addysgu sy’n cael ei darparu.

(*Sylwch fod hwn yn achos syml, gan y gall sefydliadau wneud cais hefyd am gefnogaeth myfyrwyr ar sail cyrsiau unigol a fesul cwrs, lle mae’r ffi uchaf yn £6000. Nid oes angen cynllun mynediad a ffioedd ar gyfer y ceisiadau unigol hyn. Gelwir hyn yn ‘ddynodiad penodol’. Mae esboniad o’r gwahaniaethau ar gael ar ein tudalen dynodi cyrsiau.)

Mae ein Datganiad Ymyrraeth yn amlinellu sut byddwn yn ymyrryd oni fydd sefydliad yn bodloni ein gofynion.

Esboniad manwl o bwerau CCAUC o dan Ddeddf 2015

Cyllid neu Reoleiddio

Mae’n bwysig nodi y gall rhai sefydliadau dderbyn cyllid yn unig, efallai y bydd rhai yn cael eu rheoleiddio dan Ddeddf 2015 yn unig, ac efallai y bydd rhai yn berthnasol i’r ddau faes. Yn gyffredinol, o ran gofynion ariannol, mae’r pwerau dan Ddeddf 2015 yn cael blaenoriaeth lle mae gorgyffwrdd ymysg sefydliadau.

Y Comision Elusennau

Mae gan CCAUC Memorandwm Dealltwriaeth gyda Chomisiwn Elusennau Lloegr a Chymru, sydd yn amlinellu sut y byddwn yn gweithio ynghyd a rhannu gwybodaeth er mwyn cydlynu ein gweithgareddau rheoli mewn perthynas â sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.

Cwynion am sefydliadau sy’n methu bodloni ein gofynion

Os ydych chi’n meddwl bod sefydliad wedi methu cadw at y gofynion a nodwyd gennym yn y dogfennau uchod, gallwch gyflwyno cwyn neu honiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalen Cwynion am sefydliadau.

Skip to top of page or to page menu