Skip to page content

Adolygiadau risg sefydliadol

Mae ein proses Adolygiad Risg Sefydliadol (IRR) yn ein caniatáu i fonitro gwaith llywodraethu, rheoli a chyfeiriad strategol y sector addysg uwch yng Nghymru, ac mae'n cynnwys ystyried cynaliadwyedd prifysgolion yn y tymor hir a'r tymor byr.

Ym mis Imedi 2019, daethom i'r casgliad:
  • Dylid asesu dwy brifysgol yn gyffredinol fel risg Uchel
  • Dylid asesu pum prifysgol yn gyffredinol fel risg Cymedrol
  • Dylid asesu une brifysgol yn gyffredinol fel risg Isel

Mae'r broses hon yn sicrhau y gallwn ymgysylltu ymhellach â phrifysgol i fonitro a deall ei ddulliau o reoli a monitro risgiau sydd wedi cael eu nodi drwy'r broses hon.

Mae nifer y prifysgolion a gafodd eu hasesu fel risg 'cymedrol' yn dangos y lefel uwch o ymgysylltiad â phrifysgolion mewn cyfnod o ansicrwydd, er enghraifft, ynghylch galw myfyrwyr gartref a thramor, a chystadleuaeth ar gyfer cyllid ymchwil. Mae hyn yn wahanol iawn i wneud asesiad 'risg uchel', lle rydym yn credu bod prifysgol yn wynebu bygythiadau i'w chynaliadwyedd tymor byr i dymor canolig. Mae risg cymedrol yn golygu bod angen i CCAUC ymgysylltu â'r brifysgol ymhellach er mwyn deall ei dulliau o reoli a monitro'r risgiau a nodwyd yn well. Mewn gwirionedd, ni fydd yn cynrychioli datganiad negyddol am brifysgol o reidrwydd, oherwydd gallai nodi, er enghraifft, bod prifysgol yn gwireddu newid strategol sylweddol drwy ddilyn ffordd o weithredu sy'n cynnwys rhywfaint o risg rheoledig, cydnabyddedig.

Drwy gynnal asesiadau Adolygiad Risg Sefydliadol, rydym yn ystyried yr holl ddata, gwybodaeth ac achosion o ymgysylltiad diweddaraf â phrifysgolion yn cynnwys, er enghraifft, y datganiadau ariannol archwiliedig diweddaraf a datganiadau blynyddol eraill. Mae'r broses yn integreiddio asesiad iechyd ariannol gydag amrywiaeth o feysydd risg allweddol eraill:

  • Ystadau
  • Arweinyddiaeth a rheoli
  • Ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth
  • Cyfeiriad strategol
  • Myfyrwyr ac ansawdd
  • Cyllid
Skip to top of page or to page menu