Skip to page content

Datblygu stadau

Gwariant ar ddatblygu, cynnal a gweithredu’r stad yw’r ail gost fwyaf a wynebir yn nodweddiadol gan brifysgolion ar ôl staffio. Mae CCAUC yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol y stad i’w cefnogi i gyflwyno stad sy’n gyson â chynllunio strategol a gweledigaeth eu sefydliad. Mae’r stad yn elfen hanfodol o brofiad y myfyrwyr ac yn darparu adnodd ar gyfer ymgysylltu dinesig drwy ddefnydd ar y cyd o’i chyfleusterau chwaraeon, diwylliannol, academaidd a busnes.

Gofynion CCAUC

Mae CCAUC yn disgwyl i brifysgolion reoli eu stad mewn ffordd gynaliadwy, yn unol â’u strategaeth stad a’r cynllun cynnal a chadw a ddylai ddilyn y fformat sydd wedi’i nodi yn W11/21HE. Hefyd mae’n ofynnol i sefydliadau gynnal cynllun rheoli carbon (W13/38HE) which sy’n dangos eu perfformiad amgylcheddol a’r camau maent yn eu rhoi ar waith i wella’r perfformiad. Mae’r Cod Rheolaeth Ariannol (W17/16HE) n datgan manylion ein disgwyliadau ar gyfer sut rheolir y stad yn y brifysgol a’r cyfrifoldebau adrodd yn ôl cysylltiedig. Mae’r Memorandwm Sicrwydd (W15/32HE)yn rhoi rhagor o fanylion, yn enwedig mewn perthynas â Budd Trysorlys.

Ystadegau Cofnod Stad

Mae’r Ystadegau Cofnod Stad yn darparu storfa ddata i alluogi sefydliadau i asesu eu perfformiad yn erbyn sefydliadau eraill, ac mae’n ffordd o adnabod arfer da. Hefyd defnyddir y data gan CCAUC a chyrff cyllido eraill y DU fel sail i’n dealltwriaeth o’r sector. Mae CCAUC yn parhau i weithio gyda HESA, y sector a chyrff cyllido eraill y DU i ddatblygu a gwella’r adnodd pwysig hwn ymhellach.

Rheoli gofod

Mae rheoli gofod yn effeithiol yn adnodd allweddol er mwyn lleihau costau a gwella effeithlonrwydd. Mae’n gyfraniad pwysig hefyd at leihau allyriadau carbon. Dylai rheoli gofod yn effeithiol ddatgan perfformiad, bod yn sail i raglenni cyfalaf ac annog meddwl yn greadigol yn seiliedig ar lety aml-ddefnydd a gofod a rennir. Mae’r Grŵp Rheoli Gofod wedi datblygu nifer o adnoddau sy’n cefnogi dadansoddiad manwl o ddefnyddio gofod a hwyluso meincnodi.

Rheoli cynaliadwyedd a charbon

Mae’r angen am wella cynaliadwyedd amgylcheddol a lleihau allyriadau carbon yn sylfaenol i reoli’r stad yn effeithiol. Mae cylchlythyr W08/07HE yn datgan ein disgwyliadau i sefydliadau ddatblygu a chynnal systemau rheoli amgylcheddol a ddilysir yn allanol. Mae CCAUC yn disgwyl i sefydliadau fynd ati i geisio cyfleoedd i leihau allyriadau carbon drwy reoli a datblygu’r stad yn effeithiol. Bydd CCAUC yn monitro hyn ac yn adrodd yn ôl ar gynnydd drwy gyfrwng yr ystadegau rheoli stad.

Skip to top of page or to page menu