Skip to page content

Cwynion am sefydliadau

Nid ydym yn gallu cymryd rhan mewn anghydfod rhwng myfyrwyr neu staff a’u sefydliadau. Fodd bynnag, mae ein rôl reoleiddio a chyllido’n golygu y gallwn ni gymryd rhan pan fyddwn yn derbyn cwynion mewn rhai meysydd perthnasol.

O dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 efallai y byddwn yn ymwneud â phroblemau gyda sefydliadau a reoleiddir yn y meysydd canlynol:
  • Codi ffioedd israddedig llawn amser gorfodol;
  • Methu, neu debygolrwydd o fethu, cydymffurfio â thargedau’r Cynllun Mynediad a Ffioedd;
  • Addysg o ansawdd annigonol, neu ble mae’r ansawdd yn debygol o ddatblygu i fod yn annigonol; a
  • Methu cydymffurfio â’r Cod Rheolaeth Ariannol
Hefyd efallai y byddwn yn chwarae rhan pan fydd y canlynol yn digwydd:
  • Mae problemau mewn perthynas â methiant sefydliad a gyllidir i gydymffurfio â’r Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd; neu
  • Mae Corff Addysg Uwch Perthnasol wedi methu cydymffurfio â’i Ddyletswydd Atal.
Mae’r ddolen isod yn rhoi rhagor o wybodaeth am y canlynol:
  • Pryd rydym a phryd nad ydym yn ymwneud ag ymchwilio i gwynion;
  • Sut rydym yn delio â’r cwynion hynny os oes gennym ddiddordeb ynddynt; a
  • Sut i roi gwybod i ni am gŵyn.

Cwynion am sefydliadau (gan gynnwys pryderon am safonau ac ansawdd)

Atodiad A: Ffurflen ar gyfer cyflwyno cwynion ynghylch materion ariannol, llywodraethu a rheoli

Atodiad B: Ffurflen ar gyfer cyflwyno cwynion ynghylch cydymffurfiaeth sefydliadau a reoleiddir â Chynlluniau Mynediad a Ffioedd

Atodiad C: Ffurflen ar gyfer cyflwyno cwynion ynghylch ansawdd annigonol, neu ansawdd sy’n debygol o fod yn annigonol, yr addysg mewn sefydliadau a reoleiddir

Atodiad D: Ffurflen ar gyfer cyflwyno cwynion ynghylch methiant corff addysg uwch perthnasol i gyflawni ei Ddyletswydd Atal


Skip to top of page or to page menu