Skip to page content

Adolygiadau sicrwydd sefydliadol

Mae gwasanaeth sicrwydd sefydliadol CCAUC yn gyfrifol am gynnal adolygiadau sicrwydd sefydliadol a gwaith perthnasol arall i werthuso trefniadau rheoli mewnol, rheoli risg a threfn lywodraethu’r sefydliadau addysg uwch (AU) a ariennir gan CCAUC. Cynhelir y gwaith hwn er mwyn rhoi sicrwydd i Gyngor CCAUC, a’r Prif Weithredwr fel swyddog cyfrifyddu, ynglŷn â digonolrwydd ac effeithiolrwydd y trefniadau hynny.

Rydym yn datgan ein gofynion ar gyfer trefniadau archwilio ac atebolrwydd sefydliadau addysg uwch yn ein Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd. Mae cydymffurfiaeth sefydliadau AU â’r Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd yn amod ar y grant blynyddol rydym yn ei roi i sefydliadau AU yng Nghymru ac felly’n orfodol i bob sefydliad sy’n derbyn y grant hwnnw.

Memorandwm o Sicrwydd ac Atebolrwydd

Fel rhan o’n trefniadau ar gyfer Ymgysylltu Strategol rydym wedi symud at ddull sy’n fwy seiliedig ar risg yn y ffordd rydym yn cynnal adolygiadau sicrwydd sefydliadol. Mae hyn yn rhoi mwy o bwyslais ar chwilio am sicrwydd ynglŷn â chadernid prosesau mewnol y sefydliadau eu hunain.

Canllawiau ynglŷn â sicrwydd

O bryd i’w gilydd rydym yn rhoi canllawiau penodol ynglŷn â materion yn ymwneud ag archwilio neu reoli mewnol. Hefyd rydym yn cyfeirio prifysgolion at amrywiaeth o ganllawiau allanol ar faterion perthynol.

Cylchlythyron yn ymwneud ag archwilio

Rydym yn dosbarthu cylchlythyron yn ymwneud ag archwilio sy’n cynnwys cyngor ar faterion yn ymwneud ag archwilio, canllawiau ar faterion yn ymwneud â rheoli neu werth am arian, neu sy’n tynnu sylw at adroddiadau a ddosberthir gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) a Phwyllgor Archwilio Cynulliad Cymru.

Lle mae gan fater a godwyd effaith wirioneddol neu botensial ar drefniadau neu amgylchedd rheoli mewnol mewn prifysgol:
  • disgwyliwn y bydd rheolwyr y sefydliad yn sicrhau bod y rheoliadau mewnol sy’n bodoli yn ddigonol
  • byddwn yn cynghori Pwyllgor Archwilio a/neu Gyllid (neu gorff cyfatebol) y sefydliad ynglŷn â derbyn arweiniad a gweithgaredd a gyflawnwyd, hyd yn oed pan mae’n eglur nad oes angen gweithredu pellach

Canllawiau Archwilio Cronfeydd ar gyfer y Diben (Gorffennaf 2000, W00/77HE)


Mae rhai adroddiadau cenedlaethol gan SAC ar gael sy’n ymdrin â materion yn ymwneud ag addysg uwch.

Adolygiad o brosesau trefn lywodraethu tâl a diswyddo

Yn 2005 cynhaliodd CCAUC adolygiad o brosesau prifysgolion yng Nghymru ar gyfer sefydlu cyflogau pennaeth y sefydliad a staff uwch eraill, a’r broses ar gyfer penderfynu trefniadau diswyddo.

Adolygiad o brosesau trefn lywodraethu tâl a diswyddo ar gyfer staff uwch mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru


Canllawiau ar gyfer cwmnïau perthynol

Mae Cod Ymarfer ar gyfer Archwilio CCAUC yn berthnasol i bob sefydliad AU yng Nghymru ac i’w cwmnïau perthynol. Ym mis Rhagfyr 2005 cyhoeddodd cyrff cyllido’r DU ganllawiau i sefydliadau AU ynglŷn â chwmnïau perthnasol.

Ymladd yn erbyn twyll mewn addysg uwch

Cyfeiriwn prifysgolion yng Nghymru at ganllawiau a luniwyd gan HEFCE ym 1999 ar atal, canfod ac ymchwilio i dwyll.

Dylai prifysgolion hefyd fod yn ymwybodol o wybodaeth ddiweddaraf am dwyll a rhybuddion twill Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain (BUFDG) a gaiff eu llunio mewn cydweithrediaeth â'r Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol, ceir mwy o fanylion ar wefan BUFDG.

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol am faterion twyll ar gael gan Action Fraud, sef canolfan dwyll a throseddau cenedlaethol ar gyfer twyll a throseddau seiber.

Trefniadau archwilio mewnol mewn sefydliadau AU

Rydym yn cymeradwyo'r dull archwilio mewnol a nodir yn Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (2013) sy'n cynnwys elfennau gorfodol Fframwaith Arferion Proffesiynol Rhyngwladol Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol (2009). Yn ogystal, rydym yn cefnogi Datganiad Sefyllfa ar Archwilio Mewnol yn Seiliedig ar Risg Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol (2003). Mae'r dogfennau hyn ar gael gan Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol.

Mae Cyngor Archwilwyr Mewnol Addysg Uwch (CHEIA) yn gorff cynrychiadol ar gyfer darparwyr gwasanaethau archwilio mewnol mewn AU yn y DU. Mae’n rhoi rhwydwaith i broffesiynolion archwilio mewnol ar gyfer eu datblygiad ac i ledaenu arferion gorau.

Skip to top of page or to page menu