Skip to page content

Pwerau rheoleiddiol

Mae ein pwerau rheoleiddiol yn galluogi i ni wneud y canlynol:

 • cymeradwyo neu wrthod cynllun mynediad a ffioedd
 • rhoi cyfarwyddiadau mewn perthynas â sefydliad sy’n methu cydymffurfio â therfynau ffioedd perthnasol
 • monitro a gwerthuso cydymffurfiaeth ac effeithiolrwydd cynllun mynediad a ffioedd
 • rhoi cyfarwyddiadau mewn perthynas â methu cydymffurfio â gofynion cyffredinol cynlluniau ffioedd a mynediad cymeradwy
 • asesu neu wneud trefniadau i asesu ansawdd yr addysg mewn sefydliadau a reoleiddir
 • rhoi cyfarwyddiadau a mesurau ar waith mewn perthynas ag ansawdd annigonol ac ansawdd sy’n debygol o ddatblygu i fod yn annigonol
 • paratoi Cod perthnasol i’r drefniadaeth a’r rheolaeth ar faterion ariannol sefydliadau a reoleiddir
 • monitro cydymffurfiaeth â’r Cod
 • rhoi cyfarwyddiadau a mesurau ar waith mewn perthynas â methiant neu fethiant tebygol sefydliad a reoleiddir i gydymffurfio â’r Cod
 • paratoi datganiad o’n swyddogaethau ymyrryd
Byddwn yn gallu defnyddio’r sancsiynau canlynol:
 • gwrthod cymeradwyo cynllun mynediad a ffioedd newydd
 • dyletswydd i ddileu cymeradwyaeth o gynllun mynediad a ffioedd
 • dileu cymeradwyaeth i gynllun mynediad a ffioedd
Hefyd byddwn yn gwneud y canlynol:
 • darparu i Weinidogion Cymru adroddiad blynyddol yn datgan sut mae CCAUC wedi ymarfer ein swyddogaethau rheoleiddiol
 • darparu i Weinidogion Cymru adroddiadau arbennig ar gydymffurfiaeth y sector a reoleiddir â chyfyngiadau ffioedd ac ansawdd addysg, pan wneir cais am hynny
 • peidio â gofyn i gorff llywodraethu sefydliad weithredu’n groes i’w rwymedigaethau fel ymddiriedolwyr elusen neu unrhyw beth sy’n mynd yn groes i’w ddogfennau llywodraethu ei hun
 • ystyried pwysigrwydd rhyddid gwybodaeth
Skip to top of page or to page menu