Skip to page content

Cod Rheolaeth Ariannol

Mae’n ofynnol i ni ddatblygu Cod Rheolaeth Ariannol sy’n berthnasol i drefniadaeth a rheolaeth materion ariannol sefydliadau a reoleiddir. Byddwn yn monitro cydymffurfiaeth â’r Cod ac yn ymyrryd os bydd sefydliad a reoleiddir yn methu cydymffurfio â’r Cod. Mae hyn yn sicrhau bod sefydliadau a reoleiddir yn cael eu rhedeg yn dda, bod ganddynt drefniadau rheolaeth ariannol effeithiol a’u bod yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn gwarchod buddiannau myfyrwyr, yn diogelu arian cyhoeddus ac yn gwarchod enw da addysg uwch yng Nghymru.

Mae’n rhaid i ni ddatblygu Cod Rheoli Ariannol (W17/16HE) sy’n cynnwys y sefydliad a’r broses o reoli materion ariannol sefydliadau rheoledig. Rydym yn monitro cydymffurfiaeth â’r Cod a byddwn yn ymyrryd os bydd sefydliad rheoledig yn methu cydymffurfio ag ef. Drwy wneud hynny, ein nod yw sicrhau bod sefydliadau rheoledig yn cael eu rhedeg yn dda, bod ganddynt drefniadau rheoli ariannol effeithiol a’u bod yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn amddiffyn buddiannau myfyrwyr, yn diogelu cyllid cyhoeddus ac yn amddiffyn enw da addysg uwch yng Nghymru.

Daeth y Cod i rym ar 01 Awst 2017 ac rydym yn parhau i’w adolygu.

Cod Rheolaeth Ariannol

Skip to top of page or to page menu