Skip to page content

Adroddiad Rheoleiddiol Blynyddol

Mae’n rhaid i ni ddarparu i Weinidogion Cymru adroddiad blynyddol ar sut rydym wedi ymarfer ein swyddogaethau yn unol â Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ar ddiwedd pob cyfnod adrodd yn ôl.

Mae’r adroddiad yn dangos sut rydym wedi cyflawni ein swyddogaethau o dan y Ddeddf rhwng 1 Awst a 31 Gorffennaf – y flwyddyn academaidd.

Mae’r prif feysydd sy’n gysylltiedig â’n swyddogaethau rheoleiddio yn cynnwys:

  • Uchafswm ffioedd myfyrwyr
  • Gwella cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch
  • Ansawdd addysg
  • Materion ariannol

Cafodd ein Hadroddiad Rheoleiddio Blynyddol ei osod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol 11 Gorffennaf 2019, yn dilyn cymeradwyaeth ein Cyngor ym a chyflwyno’r adroddiad i Lywodraeth Cymru ym mis Mai 2019.

Adroddiad Rheoleiddiol Blynyddol CCAUC 2017/18

Mae’r adroddiad hefyd yn darparu gwybodaeth am y gweithgareddau rydym wedi’u rhoi ar waith cyn y cyfnod adrodd , sef 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018, er mwyn datblygu ein prosesau ar gyfer gweithredu ein swyddogaethau fel y nodir yn y Ddeddf.

Bydd swyddogaethau sydd wedi cael eu hymarfer ar ôl 31 Gorffennaf 2018 ond sy’n berthnasol i gynlluniau mynediad a ffioedd 2017/18 yn cael eu cynnwys mewn adroddiadau diweddarach.

Skip to top of page or to page menu