Skip to page content

Cynllun Cydraddoldeb Strategol CCAUC

Daw buddion yn sgil gwella amrywiaeth yn y system addysg, ac ym maes addysg uwch yn benodol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol CCAUC

Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol CCAUC yn cwmpasu'r cyfnod rhwng Ebrill 2016 ac Ebrill 2020. Mae'n nodi ein cynlluniau ar gyfer cyflawni cyfrifoldebau statudol CCAUC mewn perthynas â Deddf Cydraddoldeb 2010.

I gael mwy o fanylion am y dyletswyddau yn y Ddeddf Cydraddoldeb, ewch i wefan yr Uned Herio Cydraddoldeb neu'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol CCAUC 2016 - 2020

Er mwyn cyfrannu at y gwaith parhaus o ddatblygu'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol - yn cynnwys ei Gynllun Cyflawni - anfonwch neges ebost at equality@hefcw.ac.uk.

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol CCAUC

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol CCAUC 2017-18

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol CCAUC 2016-17

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol CCAUC 2015-16

Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb

I gael mwy o wybodaeth am broses Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb CCAUC a sut i gael copïau o'n hasesiadau sgrinio neu asesiadau llawn o effaith ar gydraddoldeb, ewch i'n hadran ar gyhoeddiadau.

Skip to top of page or to page menu