Skip to page content

Cydraddoldeb ac amrywiaeth a rôl CCAUC yn y sector

Mae CCAUC yn ymdrin â pholisïau sy'n ymwneud ag addysg uwch (AU) ac mae ganddo gysylltiadau eang eu cwmpas â chyrff cyhoeddus a phreifat, yng Nghymru a thu hwnt. Mae Cynllun Cydraddoldeb CCAUC yn adlewyrchu’r rôl hon, deddfwriaeth berthnasol, a’r angen i weithio’n agos â phrisfysgolion.

Mae CCAUC wedi ymrwymo i gwrdd â'i rwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth ac, wrth wneud hyn, byddwn yn gweithio'n agos â phrifysgolion i ddatblygu a lledaenu arfer da. Byddwn yn gwneud cydraddoldeb yn fater craidd wrth ddatblygu a gweithredu polisïau a gwasanaethau, gan gynnwys materion yn ymwneud â chyflogaeth staff yn y sefydliadau a CCAUC.

Bydd CCAUC yn gweithio gyda'r sefydliadau a gyllidir ganddo i gyflawni'r canlynol:
  • cyflogi staff, gan gynnwys ar y lefel uwch, o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch, a chynyddu cyfranogiad mewn addysg uwch gan grwpiau o'r fath
  • parhau i ddatblygu systemau cymorth i staff a myfyrwyr, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau'n ymwneud â gwahaniaethu ac aflonyddu
  • casglu gwybodaeth man cychwyn am y sefyllfa recriwtio bresennol, a gosod targedau i wella'r sefyllfa
  • datblygu strategaethau adnoddau dynol sy’n cynnwys ystyried materion cyfle cyfartal.

Mae gweithredu pellach gan y sector o dan bob un o'i nodau strategol yn cynnwys:

Ehangu mynediad

Mae ein gwaith ar ehangu mynediad wedi'i gynllunio i helpu prifysgolion i gynyddu recriwtio a chadw myfyrwyr o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch ar hyn o bryd. Cyllidwn bedair partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach ranbarthol sy’n hwyluso ymagweddau cydweithiol rhwng prifysgolion a chyda chyrff eraill.

Profiad y myfyriwr

Mae pob myfyriwr yn disgwyl dysgu a chymorth cysylltiedig o'r safon uchaf. Ond gall fod rhai meysydd dysgu ac addysgu sy'n effeithio ar rai grwpiau, a bydd rhaid cyflwyno delfrydau ymddwyn a mecanweithiau cymorth priodol. Gall y rhain fod yn debyg neu’n annhebyg i'r rheiny sydd eu hangen mewn cyd-destun ehangu mynediad.

Ymchwil

Cymerwyd materion yn ymwneud â chydraddoldeb i ystyriaeth yn y broses o asesu ymchwil. Yn ogystal, bydd materion yn ymwneud ag adeiladu gallu ymchwil yn cydnabod y dimensiwn cydraddoldeb.

Arloesedd ac ymgysylltu; sgiliau, cyflogadwyedd a menter

Mae angen i brifysgolion gymryd i ystyriaeth faterion yn ymwneud â chydraddoldeb mewn amrywiaeth eang o feysydd sy'n cynnwys: gwasanaethau i fusnes; sgiliau a chyflogadwyedd; entrepreneuriaeth, ac ymwneud cymunedol a diwylliannol.

Llywodraethu; ail-gyflunio a chydweithio

Wrth fonitro perfformiad ac effeithiolrwydd yprifysgolion, rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eu bod hwy’n cwrdd â'u rhwymedigaethau statudol o leiaf. Ar ben hyn, mae CCAUC yn annog y sefydliadau i ymgorffori cyfle cyfartal yn eu harferion adnoddau dynol.

Rydym yn cynghori prifysgolion ar eu dyletswyddau tuag at fyfyrwyr a staff anabl, ac ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn fwy cyffredinol. Mae'r swyddog hefyd yn helpu prifysgolion i ddefnyddio eu cyllid yn effeithiol, yn meithrin datblygu a lledaenu arfer da ac arloesedd, ac yn cyfrannu at bolisi CCAUC ar gydraddoldeb ac amrywiaeth mewn addysg uwch.

Rydym hefyd yn cyfrannu at yr Uned Her Cydraddoldeb (ECU), gwasanaeth sy'n cefnogi cenhadaeth y sector addysg uwch i wireddu potensial pob aelod staff a phob myfyriwr beth bynnag yw ei hil, rhyw, anabledd, gogwydd rhywiol, crefydd neu oedran.

Skip to top of page or to page menu