Skip to page content

Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth (IRIS)

yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA)

Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) yw’r asiantaeth swyddogol ar gyfer casglu, dadansoddi a dosbarthu gwybodaeth feintiol am addysg uwch yn y DU. Gwelir gwybodaeth am y trefniadau diweddaraf ar gyfer cyflwyno data myfyrwyr ar wefan HESA.

Fel rhan o system casglu data HESA, mae data’n cael eu tynnu allan drwy gyfrwng Gwasanaeth Rhyngwyneb Cofnodi Gwybodaeth (IRIS) HESA ar gyfer eu defnyddio gan sefydliadau AU a AB yng Nghymru. Mantais y system hon yw bod sefydliadau’n cael gweld data a gaiff eu defnyddio fel sail i ddyraniadau cyllido o bosib yn gynnar, i alluogi iddynt gywiro data’n gynnar, ac mae hefyd yn ffurfio rhan o'r broses o gymeradwyo'r data monitro ar gyfer dyraniadau dros dro ildio ffioedd rhan-amser a graddau Meistr ôl-radd a addysgir yn y Monitro Diwedd Blwyddyn.

Mae allbwn IRIS 2018/19 ar gyfer sefydliadau Cymru’n cynnwys y data canlynol a dynnwyd allan:
 • Monitro Diwedd Blwyddyn (MDB)
 • Tabl Monitro Diwedd Blwyddyn myfyrwyr newydd wedi'i fodelu ar Dabl 3 diwygiedig HESES 2019/20
 • Rhestr cyrsiau Monitro Diwedd Blwyddyn (Sefydliadau Addysg Bellach yn unig)
 • Cyllid y pen
 • Cyllid premiwm: Mynediad a Chadw; Anabledd, Cyfrwng Cymraeg a Phynciau Drud
 • Cyllid Hyfforddiant Ymchwil Ôl-radd
 • Targedau strategaeth gorfforaethol
 • Mesurau Cenedlaethol CCAUC
 • Crynodeb ar ryddfraint
 • Crynodeb data Dadansoddiad Incwm
 • Myfyrwyr cynllun ildio ffioedd rhan amser CCAUC
 • Adroddiadau ansawdd data
 • Monitro Prentisiaethau Graddau Uwch
 • Monitro dyraniadau dros dro Graddau ôl-radd a addysgir

Gwybodaeth fanwl am ddefnydd o’r data a’r meini prawf ar gyfer eu tynnu allan.

Gofynion Data Addysg Uwch 2019/20

Rydyn ni wedi creu dogfen yn dangos y fethodoleg a ddefnyddir i amcangyfrif modiwlau gyda chanlyniadau anhysbys fel rhan o’r dyfyniad EYM.

Gellir lawrlwytho’r ffeiliau cod post diweddaraf i’w defnyddio fel rhan o’r echdynnu premiwm Mynediad a Chadw ac yn echdyniadau Targed y Strategaeth Gorfforaethol gan ddefnyddio’r dolenni canlynol. Sylwer, oherwydd maint y ffeiliau, mae’n syniad da de-glicio ar y ddolen a dewis ‘save as’.

Codau post cyfranogiad isel cymwys am gyllid mynediad a chadw (txt file)

Codau post Cymunedau yn Gyntaf cymwys am gyllid mynediad a chadw (.txt file)


Codau post cyfranogiad isel ar gyfer eu defnyddio yn Nhargedau’r Strategaeth Gorfforaethol (csv file)

Codau post ehangu mynediad ar gyfer eu defnyddio yn Nhargedau’r Strategaeth Gorfforaethol (csv file)

Gweithdrefn gymeradwyo MDB

Rhaid cymeradwyo’r data MDB a’u dychwelyd i CCAUC gan ddefnyddio tablau allbwn IRIS o’r trafodion IRIS diwethaf a ddefnyddiwyd i gymeradwyo data HESA 2018/19 ar 6 Tachwedd 2019.

Fe welwch chi ardal gymeradwyo yng ngwaelod tablau MDB 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 5 a 6. Cofiwch eich bod yn gallu gwneud newidiadau i dablau MDB IRIS, gyda chelloedd perthnasol a newidiwyd wedi’u huwcholeuo’n goch ac e-bost yn cyd-fynd i esbonio’r newidiadau.

Dylai Sefydliadau Addysg Bellach adolygu a chymeradwyo'r allbwn ychwanegol o'r enw EYM_COURSE_LIST hefyd, sy'n cynnwys rhestr o'r cyrsiau lefel AU a dynnwyd o IRIS o'u cymharu â'u portffolio cwrs CCAUC cytunedig.

Bydd rhaid archwilio a llofnodi’r tablau wedi’u llofnodi a’u dychwelyd atom ni yn CCAUC (hestats@hefcw.ac.uk) erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd 2019.

Mae rhagor o wybodaeth am weithdrefnau arwyddo a disgrifiadau o'r tablau i'w gweld yn y Cofrestriadau Monitro Addysg Uwch ar ddiwedd y flwyddyn 2018/19 (W19/19HE).

Gweithdrefn cymeradwyo ildio ffioedd rhan amser

Dylai sefydliadau lawrlwytho’r tabl ildio ffioedd rhan amser o’r allbwn IRIS terfynol a’i roi i CCAUC gydag unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau gofynnol, fel ei fod yn dangos gwerth gwirioneddol yr ildio ffioedd ar gyfer myfyrwyr 2018/19.

Dylai’r tabl gael ei lofnodi’n electronig gan y llofnodwr awdurdodedig ar gyfer y data ildio ffioedd rhan amser a’i anfon ar e-bost i hestats@hefcw.ac.uk.

Dylid dychwelyd y tabl IRIS wedi’i lofnodi erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd 2019.

Gweithdrefn cymeradwyo'r gwaith o fonitro dyraniadau dros dro Graddau Meistr ôl-radd a addysgir

Dylai sefydliadau lawrlwytho'r tabl monitro dyraniadau dros dro ar gyfer graddau Meistr ôl-radd a addysgir o allbwn terfynol IRIS a'i roi i CCAUC gydag unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr 2018/19.

Dylai'r tabl gael ei lofnodi'n electronig gan y llofnodwr awdurdodedig ar gyfer y data monitro dyraniadau dros dro ar gyfer graddau Meistr ôl-radd a addysgir a'i anfon ar e-bost i hestats@hefcw.ac.uk erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd 2019.

Gweithdrefn cymeradwyo Mesurau Cenedlaethol seiliedig ar Fyfyrwyr

Dylai sefydliadau lawrlwytho'r tablau Mesurau Cenedlaethol seiliedig ar fyfyrwyr o allbwn terfynol IRIS a'u rhoi i CCAUC gydag unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr 2018/19.

Mae man cymeradwyo ar waelod pob tabl y dylai'r llofnodwr awdurdodedig ar gyfer data Mesurau Cenedlaethol ei lofnodi, cyn ei anfon ar e-bost i hestats@hefcw.ac.uk erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd 2019.

Gweithdrefn cymeradwyo prentisiaethau gradd

Dylai sefydliadau lawrlwytho'r daenlen ar brentisiaethau gradd o allbwn terfynol IRIS, ychwanegu'r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen yn y colofnau a amlygwyd mewn melyn ar y ddalen 'Cofrestriadau', ac yna ei rhoi i CCAUC gydag unrhyw ddiwygiadau neu esboniadau eraill sydd eu hangen ar gyfer myfyrwyr 2018/19.

Mae man cymeradwyo ar frig y tabl crynhoi ar y 'ddalen gymeradwyo' y dylai'r llofnodwr awdurdodedig ar gyfer data prentisiaethau gradd ei lofnodi, cyn ei anfon ar e-bost gyda'r ddalen 'Cofrestriadau' a ddiweddarwyd i hestats@hefcw.ac.uk erbyn dydd Mercher 20 Tachwedd 2019. Os oes angen gwneud diwygiadau i'r ddalen 'Modiwlau', dylid dychwelyd hon hefyd.

Ceir canllawiau ar yr holl ddulliau echdynnu yng nghylchlythyrau W19/26HE: Gofynion Data Addysg Uwch 2019/20(W19/26HE) a'r Monitro Diwedd Blwyddyn o Gofrestriadau Addysg Uwch 2018/19.(W19/19HE).

I gael canllawiau ychwanegol ac adrodd unrhyw faterion sy'n ymwneud ag unrhyw ran o'r data i'w gymeradwyo, anfonwch e-bost i: hestats@hefcw.ac.uk.


Wrth weithio trwy eich allbynnau IRIS, os byddwch yn meddwl am awgrymiadau neu welliannau y gallem eu gwneud i'r system IRIS ar gyfer y flwyddyn ddilynol, mae croeso i chi anfon adborth atom.


Skip to top of page or to page menu