Skip to page content

Dyfodol Data HESA

Dyfodol Data yw rhaglen drawsnewid HESA a fydd yn cyflawni’r weledigaeth ar gyfer dull mwy effeithlon ac wedi’i foderneiddio o gasglu data, i sicrhau gwell allbwn ar gyfer amrywiaeth ehangach o ddefnyddwyr data. Rydym yn gweithio’n agos ar hyn o bryd gyda HESA ar y rhaglen dyfodol data.

Gellir dod o hyd i’r holl adnoddau perthnasol i Ddyfodol Data HESA ar wefan HESA. Bydd adnoddau ychwanegol sydd o ddiddordeb penodol i ddarparwyr addysg uwch yng Nghymru’n cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon wrth iddynt gael eu datblygu.

HECoS

Mae’r Dosbarthiad Pynciau Addysg Uwch (HECoS) wedi cael ei ddatblygu i gymryd lle’r Gyd-System Godio Academaidd (JACS) a dyma’r system gyffredin ar gyfer codio pynciau fydd yn cael ei defnyddio yng nghofnod Myfyrwyr HESA o 2019/20 ymlaen.

Mae HECoS wedi cael ei ddatblygu’n annibynnol ar JACS ac felly nid oes unrhyw fapio uniongyrchol ar gael rhwng y fframiau codio. I gynorthwyo darparwyr gydag ailgodio cyrsiau o JACS i HECoS, mae HESA wedi llunio dwy ddogfen fapio i ddynodi mapio a awgrymir y gellid ei ddefnyddio. Mae’r dogfennau ar gael o’u gwefan.

Hefyd ar gael i'w lawrlwytho mae Hierarchaeth Gydgasglu Gyffredin (CAH) sydd wedi cael ei datblygu er mwyn darparu grwpiau safonol y gellir eu defnyddio gyda phynciau HECoS a JACS, gan ganiatau dadansoddi cyson ar draws y ddwy ffram codio.

Defnydd CCAUC o HECoS

Categorïau Pwnc Academaidd (ASCs) yw’r grwpiau pwnc a ddefnyddir ar hyn o bryd gan CCAUC wrth ddadansoddi a chyllido cyfrifiadau. Aethom ati i ymgynghori â’r holl ddarparwyr AU yng Nghymru i gyflwyno a cheisio mewnbwn i ymarfer a gynhaliwyd gan CCAUC er mwyn mapio codau HECoS i ASCs, yn seiliedig ar y mapio codau HECoS i god JACS sydd wedi’i ddatblygu gan HESA.

Mae ymatebion a chanlyniadau’r ymgynghoriad hwn wedi’u cynnwys isod:

Ymgynghoriad Mapio HECoS i ASC:

Dogfen yr ymgynghoriad

Atodiadau dogfen yr ymgynghoriad (Excel)

Canlyniadau'r ymgynghoriad

Gellir gweld y ddogfen fapio lawn isod ac mae’n cynnwys canlyniadau’r ystyriaeth bellach i faterion a godwyd gan ddarparwyr fel rhan o’r ymgynghoriad:

Mapio HECoS I ASC (Dogfen Excel)

Skip to top of page or to page menu