Skip to page content

Cyfrifiadau cyllido

Blwyddyn academaidd 2012/13 oedd blwyddyn gyntaf y newid i'r system ffioedd a chyllid newydd i fyfyrwyr. Roedd cyllideb y Cyngor ar gyfer 2016/17 yn cynnwys elfennau o grant ailadroddus a yrrwyd gan fformiwla, yr amcangyfrif o daliadau grant ffi ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Gymru a'r UE yng Nghymru a myfyrwyr sy'n hanu o Gymru mewn rhannau eraill o'r DU.

Cylchlythyr W19/14HE: Mae Dyraniadau Cyllido 2019/20 CCAUC (Saesneg yn unig), yn cyflwyno dosbarthiad cyllido cyffredinol CCAUC am flwyddyn academaidd 2019/20, gan gynnwys dyraniadau sefydliadol unigol ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Dyraniadau Cyllido 2019/20 CCAUC

Mae'r adran hon yn darparu gwybodaeth ar y data a'r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn y dulliau grant ailadroddus a yrrir gan fformiwla. Mae'n bosibl cael rhagor o wybodaeth am y fethodoleg a’r polisïau am gyllido drwy ddefnyddio'r dolenni i'r dde.

Cyllido addysgu

Mae model Excel ar gael i ddangos sut mae'r fethodoleg gyllido di-cwota yn gweithio (Saesneg yn unig):

Model Excel (taenlen MS Excel)

Model Excel: nodiadau'r daenlen

Disgrifir data'r AYAU (HESA)  a ddefnyddir i wneud dyraniadau cyllid yn y cylchlythyr Gofynion data addysg uwch (W19/26HE) (Saesneg yn unig).

Gofynion data addysg uwch 2019/20

Data’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU/HESA)

Atodir isod yr algorithmau'n ymwneud â thynnu data o'r fath o gofnod myfyrwyr 2016/17 yr AYAU a ddefnyddir i gyfrifo'r taliadau premiwm mynediad a chadw, anabledd, pynciau drud, pynciau blaenoriaethol a chyfrwng Cymraeg a'r dyraniadau'r pen a dyraniadau ymchwil ôl-radd. Seilir yr algorithmau ar fersiwn symledig o'r cod SAS a ddefnyddir gan CCAUC i dynnu'r data.

Noder, er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cyfrif yn gywir, gellir cymhwyso meini prawf pellach, yn ychwanegol at y nifer a ddisgrifir yn yr algorithmau (Saesneg yn unig).

Algorithm Mynediad a chadw

Codau post cyfranogiad isel sy'n gymwys ar gyfer cyllid mynediad a chadw (.txt)

Codau post Cymunedau'n Gyntaf sy'n gymwys ar gyfer cyllid ehangu mynediad (.txt)

Algorithm Anabledd

Algorithm y Pen

Algorithm pynciau drud

Algorithm Cyfrwng Cymraeg

Cyllid ymchwil

Rhoddir gwybodaeth isod am dynnu a chyfrifo cyllid Ymchwil o Ansawdd (QR) a chyllid hyfforddiant Ymchwil Ôl-radd (YOR). Mae'r dolenni isod yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y model cyllido QR, gan nad oes unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i'r data na'r fformiwla ers 2015/16 (Saesneg yn unig).

Data HESA i'w defnyddio ar gyfer cyllid QR 2015/16

Model cyllido QR 2015/16

Algorithm YOR

PGR UoA - ASC

Skip to top of page or to page menu