Skip to page content

Archwiliad o ddata AU

Mae'r data a ddefnyddir gan CCAUC i gyfrifo faint o gyllid a ddyrennir i sefydliadau addysg uwch a cholegau addysg bellach - a chanddynt ddarpariaeth addysg uwch a gyllidir yn uniongyrchol - yn destun archwiliad.

Y broses a'r cwmpas a gyflwynwyd oddi ar fis Medi 2018 yw:
  • Cynnal archwiliad allanol o bob sefydliad o leiaf unwaith bob pedair blynedd, naill ai ar ffurf sampl neu pan ystyrir bod risg uwch.
  • Parhau â’r cais blynyddol am yr adroddiadau archwilio mewnol.
  • Bod cwmpas yr archwiliad allanol yn ddibynnol ar y meysydd sydd o ddiddordeb ar y pryd yn y sefydliadau penodol sy'n cael eu harchwilio. Bydd yn cynnwys set graidd o ddata, sef unrhyw ddata a ddefnyddid i wneud cyfrifiadau cyllido.

Mae rhagor o wybodaeth yn y cylchlythyr canlynol (Saesneg yn unig):

W18/33HE: Audit of Higher Education Data 2018/19 to 2021/22

Cyflwynir nodiadau canllaw i archwilwyr mewnol ac allanol bob blwyddyn.

Mae'r nodiadau canllaw presennol i’w defnyddio gan archwilwyr yn eu harchwiliad mewnol blynyddol ar gael yn y cylchlythyr canlynol (Saesneg yn unig):

W18/34HE: Guidance for Internal Auditors to use in their Annual Internal Audit of HE Data Systems and Processes


Mae'r nodiadau canllaw presennol a gyflwynir i archwilwyr allanol a benodir gan CCAUC ar gael yn y ddogfen ganlynol (Saesneg yn unig):

Nodiadau arweiniad ar gyfer Archwilwyr Allanol 2019/20

Gellir cael unrhyw wybodaeth bellach neu nodiadau canllaw o flynyddoedd blaenorol gan y tîm ystadegau ar 029 2085 9721 neu drwy e-bost: hestats@hefcw.ac.uk

Skip to top of page or to page menu