Skip to page content

Coronafeirws (COVID-19)

Rheoleiddio

Rydym ni, ynghyd â Phrifysgolion Cymru a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn ymgysylltu ac yn gweithio â darparwyr addysg uwch i drafod effaith y pandemig ar eu sefydliad, eu staff a’u myfyrwyr.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi cynaliadwyedd ariannol y sector yn ystod yr argyfwng, ac er mwyn helpu i sicrhau bod myfyrwyr cyfredol a myfyrwyr newydd yn parhau i fod mewn sector addysg uwch cryf sydd wedi’i reoleiddio a’i gefnogi’n briodol. Bydd hyn yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni drwy gydol yr argyfwng a thu hwnt.

Rydym wedi ailasesu ein blaenoriaethau, yn enwedig o ran y pwys a roddir ar reoleiddio, gydag hyblygrwydd yn gysylltiedig â chynlluniau mynediad a ffioedd, a phrosesau rheoleiddio eraill, gan gynnwys ceisiadau am ddata a gwybodaeth.

Rydym nawr wedi cyhoeddi'r trefniadau newydd.

Cylchlythyr W20/11HE: COVID-19 impact on higher education providers: funding, regulation and reporting implications


Rydym hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth newydd i ddarparwyr ynglŷn â diogelu defnyddwyr, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd.

Cylchlythyr W20/19HE: Effaith COVID-19 ar ddarparwyr addysg uwch: gwybodaeth ynglŷn â diogelu defnyddwyr, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawddCyfarwyddyd cyffredinol

Dylai darparwyr addysg uwch gyfeirio at y cyfarwyddyd gan Brifysgolion y DU, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Prifysgolion Cymru wedi cadw cysylltiad agos â phrifysgolion Cymru er mwyn sicrhau bod ganddynt fynediad at yr holl ddeunyddiau a gwybodaeth berthnasol, tra bod prifysgolion wedi bod yn hysbysu Prifysgolion Cymru a Phrifysgolion y DU ynghylch y datblygiadau sefydliadol diweddaraf.

Mae Prifysgolion Cymru hefyd yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd.

Sut mae prifysgolion Cymru yn helpu eu cymunedau lleol yn ystod yr argyfwng COVID-19?


Cymorth Ariannol

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio'r Cynllun Cadw Swyddi sy'n galluogi busnesau i roi cyflogeion ar ffyrlo a gwneud cais am grant i dalu 80% o'u costau cyflog misol arferol, hyd at £2,500 y mis. Gall sefydliadau AU hawlio o dan y Cynllun hwn, ond dylent eu bodloni eu hunain fod y cyflogeion yn gymwys i'w rhoi ar ffyrlo:

Y Cynllun Cadw Swyddi - Canllawiau

Y Cynllun Cadw Swyddi - Ceisiadau

Gall cymorth ariannol Llywodraeth y DU hefyd fod ar gael drwy'r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws (CBILS), y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes Mawr yn sgil y Coronafeirws (CLBILS) neu Gyfleuster Cyllido Corfforaethol Covid-19 (CCFF):

CBILS

CLBILS

CCFF

Canllawiau ar gyfer y sector yn benodol

Skip to top of page or to page menu