Skip to page content

Adroddiadau ac astudiaethau allanol

Byddwn yn comisiynu cyrff eraill i wneud ymchwil neu i lunio adroddiadau ar bynciau neilltuol er mwyn llywio polisi neu ddarparu arweiniad ar gyfer y sector addysg uwch (AU) yng Nghymru. Gwnawn hyn weithiau gyda chyrff eraill megis cyrff cyllido eraill y DU.

  • Tachwedd 2017
  • Yn cael ei gyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a CCAUC, nod WISERDEducation yw datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar batrymau cymryd rhan mewn addysg uwch yng Nghymru. 

  • Fis Mehefin 2017, aethom ati i gomisiynu Prifysgol Rhydychen i werthuso canlyniadau ein buddsoddiad yn WISERDEducation hyd yma, a llunio argymhellion ar ein cyfer ni ar hybu a meithrin gallu ar gyfer ymchwil addysgol o ansawdd uchel yng Nghymru.

  • Tachwedd 2016 (Adroddiad yn Saesneg)
  • Adroddiad a gomisiynwyd gan CCAUC gan Elsevier sydd yn defnyddio cyfraddau cyhoeddi ac effeithiau dyfynnu i fesur perfformiad sylfaen ymchwil Cymru mewn cyd-destun rhyngwladol. Mae’r adroddiad hwn yn diweddaru adroddiad cynharach a gynhyrchwyd yn 2013 (comisiynwyd ar y cyd gan Brifysgolion Cymru, CCAUC a Llywodraeth Cymru).
  • Medi 2015
  • Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau a goblygiadau polisi prosiect ymchwil o waith ymchwilwyr o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y Deyrnas Unedig (ESRC) a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Amcanodd y prosiect: datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n ffurfio patrymau cyfranogiad mewn addysg uwch yng Nghymru; a archwilio’r rôl benodol a chwareuir gan fentrau polisi i ehangu mynediad i addysg uwch wrth gyfrannu at y patrymau hyn.
Skip to top of page or to page menu