Skip to page content

Archif

 • Medi 2015
 • Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif ganfyddiadau a goblygiadau polisi prosiect ymchwil o waith ymchwilwyr o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y Deyrnas Unedig (ESRC) a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Amcanodd y prosiect: datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n ffurfio patrymau cyfranogiad mewn addysg uwch yng Nghymru; a archwilio’r rôl benodol a chwareuir gan fentrau polisi i ehangu mynediad i addysg uwch wrth gyfrannu at y patrymau hyn.
 • Chwefror 2014 (Adroddiad yn Saesneg)
 • Wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a phrifysgolion Cymru, roedd yr astudiaeth, a wnaed gan Elsevier, yn edrych ar sail ymchwil prifysgolion, sefydliadau ymchwil, diwydiant a’r GIG yng Nghymru ac yn cymharu eu cyfraddau cyhoeddi a’u heffaith â gwledydd cymharol er mwyn dangos buddion ac elw buddsoddiad cyhoeddus ym maes ymchwil prifysgolion.
 • Ebrill 2013 (Adroddiad yn Saesneg)
 • Roedd Goleufa Cymru yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Morgannwg, Techniquest, Amgueddfa Cymru a BBC Cymru Wales. Gan weithio yng nghyd-destun Cymru, mae'r ddwy brifysgol arweiniol, Caerdydd a Morgannwg, a phrifysgolion eraill Cymru wedi cefnogi ac annog eu staff a'u myfyrwyr i gyflawni gwaith o safon wrth ymgysylltu â'r cyhoedd..
 • Rhagfyr 2012 (Adroddiad yn Saesneg)
 • Mae'r adroddiad hwn yn gwerthuso canlyniadau a buddion cyllid cyfalaf ar gyfer ymchwil a ddarparwyd i brifysgolion o 2006 i 2008 drwy drydedd rownd Cronfa Buddsoddi Ymchwil Gwyddoniaeth ledled y DU (SRIF3). Yn ogystal â'r prif adroddiad, mae'r gwerthusiad hefyd yn cynnwys nifer o astudiaethau achos.
 • Hydref 2011 (Adroddiad yn Saesneg)
 • Mae'r adroddiad hwn, a gomisiynwyd ar y cyd gan bedwar corff cyllido addysg uwch y DU, yn amlinellu methodoleg newydd ar gyfer cyfrifo'r gost gymharol o ymgymryd â gwaith ymchwil mewn pynciau gwahanol. Mae'n defnyddio data a ddarparwyd gan yr Ymagwedd Dryloyw at Gostio a Phrisio (TRAC). Rydym yn bwriadu defnyddio canlyniadau'r astudiaeth wrth gynnal unrhyw adolygiad o'n dull cyllido ymchwil y byddwn yn ymgymryd ag ef o bosibl yn dilyn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014.
  • Ebill 2011 (Adroddiad yn Saesneg)
  • Edrychodd yr astudiaeth hon ar y buddion economaidd tymor-hir ehangach y mae myfyrwyr rhyngwladol ac UE yn dod â hwy i Gymru, a dangosodd bwysigrwydd myfyrwyr tramor i brifysgolion Cymru, sydd wedi bod yn un o nodweddion amlycaf strategaethau Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer AU, gan gynnwys yn Er Mwyn Ein Dyfodol. Nododd yr adroddiad, a baratowyd gan Oxford Economics ar ran Consortiwm Rhyngwladol Cymru, yn glir pam y mae myfyrwyr tramor mor bwysig i Gymru, yn ddiwylliannol, yn economaidd ac o ran llunio perthnasoedd tymor-hir.
  • Rhagfyr 2009 (Adroddiad yn Saesneg)
  • Dadansoddodd yr adroddiad hwn effaith y Cyllid Ychwanegol ar gyfer Myfyrwyr Rhan-Amser. Cafodd y cyllid ei ddyrannu i’r sector yn sgil cyhoeddi Adolygiad Graham yn 2006 ac roedd ar gael i ddechrau am gyfnod o dair blynedd o 2007/08 hyd 2009/10. Roedd parhad y cyllid yn amodol ar ganlyniad yr adolygiad hwn.
  • Mawrth 2009 (Adroddiad yn Saesneg)
  • Amcan y Cyd-Gytundeb yw dangos cytundeb ar lefel uchel gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a chyrff eraill i ddilyn y nod cyffredin o ddileu tlodi plant.
  • Ionawr 2008 (Adroddiad yn Saesneg)
  • Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r canlyniadau ymchwil a datblygiad o dan y Project Ethnigedd, Rhyw ac Ennill Gradd yr ymgymerwyd ag ef gan yr Academi Addysg Uwch a’r Uned Her Cydraddoldeb rhwng 2007 a 2008.
  Skip to top of page or to page menu