Skip to page content

Arolwg rhanddeiliaid allanol

I gyflawni ein cenhadaeth, rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n darparu gwasanaeth effeithiol i’n rhanddeiliaid a bod ein gweithrediadau mewnol a’n perthnasoedd â’r sector addysg uwch yng Nghymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol eraill yn cael eu cynnal gan gyfathrebiadau clir, hygyrch a strategol.

Er mwyn asesu effeithiolrwydd ein gwasanaeth, a pha mor dda y mae ein perthnasoedd yn gweithio, fe wnaethon ni gomisiynu ein trydydd arolwg o randdeiliaid a phartneriaid yn yr hydref 2019.

Neges o'r Prif Weithredwr

Roedd eleni yn gyfle i wneud rhywbeth nad oeddem wedi’i wneud ers rhai blynyddoedd, ond yr oedd yn hen bryd iddo ddigwydd: roedd angen i ni geisio barn ein rhanddeiliaid a'n partneriaid.

Mae ein harolwg i randdeiliaid - hwn oedd y trydydd un - yn bwysig am ei fod yn rhoi gwybodaeth hanfodol i ni, ac yn ein helpu i benderfynu ar gyfeiriad ein cydberthnasau â rhanddeiliaid a phartneriaid dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Mae materion yn amrywio o hyd; mae dyletswyddau’n newid; mae personél yn mynd a dod. Ond trwy hyn oll, mae angen bod dealltwriaeth sylfaenol yn y berthynas rhwng CCAUC a'n rhanddeiliaid, yn ogystal â'n partneriaid.

Pa mor hygyrch ydyn ni? A yw ein rhanddeiliaid yn deall ein perthynas? Beth ydyn ni'n ei wneud yn dda, a beth y gellid ei wella?

Felly, dyma ein hadroddiad newydd.

Mae llawer o bethau i'w dysgu wrth adroddiad hynod gadarnhaol a chalonogol, a llawer i fyfyrio yn ei gylch.

Yn y bôn - ac roeddem bob amser yn ymwybodol o hyn - ein prif ased yw ein pobl, ac mae ein rhanddeiliaid yn gwerthfawrogi eu cydberthnasau â ni yn fwy na dim. Gall perthynas dda helpu i sicrhau cyd-ddealltwriaeth, a gall ddatrys unrhyw gamddealltwriaeth. Mae cyswllt personol yn creu ymddiriedaeth ac yn datrys problemau.

Fodd bynnag, rydyn ni'n sefydliad bach sy'n llai na 50 aelod. Byddem wrth ein bodd yn gallu treulio hyd yn oed mwy o amser yn meithrin cydberthnasau ac yn cynnal mwy o fusnes wyneb yn wyneb. Ond ein sefyllfa ni, yn debyg i sefyllfa cymaint o'n partneriaid a'n rhanddeiliaid, yw ein bod yn treulio llawer o'n hamser yn gofyn am wybodaeth, yn ei throsglwyddo a’i hadolygu. Mae hyn yn iawn; mae'n rhan o fod yn rheoleiddiwr cyfrifol. Ond byddwn yn edrych yn ofalus ar y sylwadau a'r canlyniadau sy’n cwmpasu meysydd megis biwrocratiaeth, amlygrwydd a meysydd polisi ac yn gweld sut y gallwn fynd i'r afael â nhw dros y misoedd sydd i ddod.

Yn y cyfamser, hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth roi o'u hamser i gwblhau'r arolwg a chymryd rhan mewn cyfweliad dilynol.

A hoffwn yn benodol ddiolch i staff CCAUC am eu hymrwymiad diflino a'u proffesiynoldeb wrth gefnogi sector addysg uwch cadarn, llwyddiannus a dymunol yng Nghymru.

Dr David Blaney
Prif Weithredwr
Tachwedd 2019

Arolwg Rhanddeiliaid CCAUC 2019 - adroddiad llawn (Saesneg yn unig)

Arolwg Rhanddeiliaid CCAUC 2019 - crynodeb gweithredol

Skip to top of page or to page menu