Skip to page content

Arolwg rhanddeiliaid allanol

I gyflawni ein cenhadaeth, rhaid i ni sicrhau ein bod ni’n darparu gwasanaeth effeithiol i’n rhanddeiliaid a bod ein gweithrediadau mewnol a’n perthnasoedd â’r sector addysg uwch yng Nghymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid allanol eraill yn cael eu cynnal gan gyfathrebiadau clir, hygyrch a strategol.

Er mwyn asesu effeithiolrwydd ein gwasanaeth, a pha mor dda y mae ein perthnasoedd yn gweithio, comisiynodd CCAUC ei ail arolwg cyntaf o randdeiliaid a phartneriaid yn yr hydref 2011.

Neges o'r Prif Weithredwr

Rwyf yn falch ein bod bellach yn gallu cyhoeddi’r adroddiad llawn ynghyd â chrynodeb gweithredol o’n harolwg diweddaraf o randdeiliaid a phartneriaid.

Yn gyffredinol mae’n gadarnhaol iawn amdanom o ran ein heffeithiolrwydd a'n hymatebolrwydd ac mae’r sgoriau’n fras yn yr un man ag yr oeddent yn yr arolwg bedair blynedd yn ôl, ac yn aml maent yn well. Mae hyn oll yn galonogol iawn, ac rydym yn falch o’r canlyniad.

Ar yr un pryd, mae’r arolwg yn codi nifer o faterion yr hoffem feddwl amdanynt, a’u gwella lle y gallwn ni. Mae’r Uned Weithredol a’r Cyngor yn cytuno bod y newidiadau sydd eu hangen yn rhai cynyddol yn hytrach nag yn rhai chwyldroadol.

Byddwn yn dechrau casglu’r rhain yn fewnol dros y misoedd i ddod, pan fydd ein trefn sefydliadol newydd wedi cael amser i setlo. Wedi hynny, byddwn yn cyflwyno cynllun gweithredu i’n Cyngor pan fydd y prif weithredwr newydd yn ei swydd ac wedi cael cyfle i gyfrannu.

Gaf i ddiolch yn gynnes i bawb a roddodd yn hael o’u hamser i lenwi’r arolwg, ac yn aml, mewn cyfweliad dilynol. Rydym wir yn ddiolchgar am y cyfraniadau hyn.

Yr Athro Phil Gummett
Prif Weithredwr
Mehefin 2012

Arolwg Rhanddeiliaid CCAUC 20112/12 - crynodeb gweithredol

Arolwg Rhanddeiliaid CCAUC 2011/12 - adroddiad llawn (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu