Skip to page content

Asesiadau Effaith ym maes Cydraddoldeb

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar Awdurdodau Cyhoeddus i asesu effaith eu polisïau ar grwpiau cydraddoldeb, ac i egluro sut y byddant yn monitro neu’n ymdrin ag unrhyw effaith negyddol bosibl.

Pwrpas asesiad effaith cydraddoldeb (AECau) yw gwella gwaith CCAUC drwy wneud yn siwr nad ydym yn gwahaniaethu yn ein gwasanaethau, swyddogaethau, polisïau a chyflogaeth a’n bod, lle y bo’n bosibl, yn gwneud popeth yn ein gallu i hybu cydraddoldeb a pherthnasoedd da rhwng gwahanol grwpiau. Mae hefyd yn helpu’r rheiny ohonom sy’n drafftio polisi i ystyried yn ofalus effaith debygol ein gwaith ac i gymryd camau i’w wella a sicrhau ein bod ni, hyd y bo modd, yn dileu unrhyw ganlyniadau negyddol. Po fwyaf o sylw a roddir i asesu effeithiau, mwyaf tebygol ydyw y bydd y polisi yn llwyddiannus.

Ni ddylid ymgymryd ag AEC ar ei ben ei hun a dylid ceisio cyngor a chymorth pobl eraill, gan gynnwys rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Caiff canlyniadau polisïau a phrosiectau ar grwpiau neilltuol eu dadansoddi a’u rhagweld fel bod unrhyw ganlyniadau negyddol, hyd y bo modd, yn gallu cael eu dileu neu eu lleihau i’r eithaf a bod cyfleoedd ar gyfer sicrhau cydraddoldeb yn cael eu cynyddu i’r eithaf.

Hefyd, pan gyflwynir papurau i’n Cyngor a’n Bwrdd Rheoli, byddwn yn ystyried eu goblygiadau ar gyfer amrywiaeth a chyfle cyfartal, ac yn ceisio sicrwydd nad yw’r cynigion yn rhoi grwpiau penodol dan anfantais a chadarnhad eu bod yn cynnwys gweithredoedd cadarnhaol i sicrhau hawliau cyfartal i’r grwpiau hyn.

Yn ogystal ag adolygu ein rhestr o Swyddogaethau a Pholisïau, rydym ni wedi datblygu arweiniad a dogfennau mewnol i gynorthwyo ein staff. Gan weithio’n agos â Phenaethiaid y Timau, rydym ni wedi nodi ein polisïau a gweithdrefnau ac wedi llunio amserlen i asesu eu heffaith.

Mae rhestr o’n holl AEC ar gael drwy wneud cais. I gael copi o ganlyniadau unrhyw AEC, anfonwch e-bost atom yn equality@hefcw.ac.uk.

Asesiadau Effaith: Cynnwys Pobl Eraill ac Ymgynghori â Hwy

Er mwyn sicrhau bod ein Hasesiadau Effaith Cydraddoldeb (AECau) yn cymryd i ystyriaeth y gwir effaith/effeithiau ar grwpiau cydraddoldeb, byddwn yn ymgynghori gyda grwpiau a chyrff allanol. Gall y rhain gynnwys y sefydliadau addysg uwch, cyrff cydraddoldeb, elusennau a chomisiynau, asiantaethau eiriolaeth, a staff a myfyrwyr unigol. Drwy roi’r ymgynghoriad ar wefannau CCAUC, bydd rhanddeiliaid nad ydym wedi cysylltu â hwy’n uniongyrchol yn cael cyfle i gyfranogi ac ymateb. Os hoffech gymryd rhan fwy gweithgar ym mhroses Asesiadau Effaith Cydraddoldeb CCAUC, byddwch cystal ag anfon e-bost i equality@hefcw.ac.uk.

Mae’r wybodaeth ar ein gwefan ar gael mewn fformatau hygyrch drwy wneud cais: equality@hefcw.ac.uk.

Skip to top of page or to page menu