Skip to page content

Strategaeth Gorfforaethol CCAUC

Dyma ein Strategaeth Gorfforaethol, sy’n datgan ein gweledigaeth, ein cenhadaeth a’n hamcanion ar gyfer 2017-2020.

Cafodd y Strategaeth Gorfforaethol ei chymeradwyo’n ffurfiol gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2017, yn dilyn ymgynghoriad yng nghylchlythyr W17/17HE. Rydym wedi bod yn gweithio i gyflawni amcanion y Strategaeth Gorfforaethol ers mis Medi 2017 yn dilyn diwedd cyfnod ein Strategaeth Gorfforaethol flaenorol. Mae’r strategaeth yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad yn ogystal â’r strategaeth addysg uwch ddrafft a ddatblygwyd gennym ar gyfer Llywodraeth Cymru yn 2016.

Strategaeth Gorfforaethol 2017-20

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn canolbwyntio ar ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr, cyllidwr a dylanwadwr wrth weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr, yn ogystal â’n nod o weithredu’n effeithiol fel sefydliad. Mae’n cynnwys deuddeg canlyniad perfformiad CCAUC. Un o amcanion y Strategaeth yw “Datblygu mesurau ar gyfer monitro perfformiad darparwyr addysg uwch a monitro darpariaeth” ac mae’r gweithgarwch hwn wedi dechrau drwy gyhoeddi cylchlythyr W17/37HE.

Bydd y perfformiad yn erbyn ein Strategaeth Gorfforaethol yn cael ei ddatgan yn ein Cynllun Gweithredol blynyddol.

Cafodd y strategaeth ei llunio yn erbyn y cefndir canlynol:

  • Ein rôl reoleiddio newydd yn unol â Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015
  • Cynigion Llywodraeth Cymru yn dilyn Adolygiad yr Athro Syr Ian Diamond o gyllid addysg uwch a threfniadau cyllid myfyrwyr ac adolygiad yr Athro Ellen Hazelkorn o’r oruchwyliaeth ar addysg ôl-orfodol yng Nghymru;
  • Yr adolygiad o ymchwil ac arloesi a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru yng Nghymru a gynhaliwyd gan yr Athro Graeme Reid a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2017;
  • Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015;
  • Ein llythyr cylch gwaith ar gyfer 2017-18 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg;
  • Adolygiad o’n Strategaeth Gorfforaethol flaenorol.
Skip to top of page or to page menu