Skip to page content

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad, cynhwysiant, dilyniant a llwyddiant mewn addysg uwch yn rhan allweddol o'n strategaeth ar gyfer addysg uwch (AU).

Rydym yn cydweithio â Llywodraeth Cymru, darparwyr AU a phartneriaid eraill i gefnogi a hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch i bobl o bob oedran a chefndir sydd â'r potensial i elwa arni.

Mae ehangu mynediad i addysg uwch a thu hwnt yn gwneud cyfraniad sylweddol i gymdeithas ac economi Cymru, gan gynnwys cefnogi cyfiawnder cymdeithasol, symudedd cymdeithasol ac uwchsgilio economaidd.

Mae ein blaenoriaethau strategol o ran ehangu mynediad yn cynnwys:
  • recriwtio o bob oedran o'r clystyrau Cymunedau yn Gyntaf ac ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.
  • gwella llwybrau dilyniant i AU.
  • hybu mynediad teg.
  • hybu Cymru fel cyrchfan dewis cyntaf ar gyfer AU.
  • blaenoriaethu dysgu a sgiliau lefel uwch, cadw a llwyddiant myfyrwyr.
  • cynyddu cyfleoedd dysgu hyblyg, gan gynnwys astudiaeth ran amser, dysgu yn y gweithle a dysgu sydd wedi'i wella gan dechnoleg.
  • gwella mynediad teg i'r proffesiynau, sgiliau lefel uchel a'r sectorau blaenoriaeth sy'n cyfrannu at ffyniant economaidd.
  • cefnogi blaenoriaethau llywodraethol sy'n ymwneud â threchu tlodi, codi dyheadau a chyrhaeddiad addysgol, symudedd cymdeithasol a chyfle cyfartal.
  • gwella'r sail tystiolaeth i gefnogi ehangu mynediad i AU.
Caiff perfformiad

Caiff perfformiad y sector addysg uwch ei fonitro bob blwyddyn yn erbyn ystod o ddangosyddion ehangu mynediad gan gynnwys y rheiny yn ein Strategaeth Gorfforaethol a dangosyddion perfformiad AU eraill y DU.

Skip to top of page or to page menu