Skip to page content

Dulliau strategol a chyllid

Mae prifysgolion yn cael cyllid i ehangu mynediad er mwyn gwella dyheadau addysgol a sgiliau, hybu astudio ar lefel addysg uwch a gwella’r gallu i gadw myfyrwyr.

Dull Strategol o Ehangu Mynediad i Addysg Uwch

Byddwn yn adolygu ein Dull Strategol o Ehangu Mynediad i Addysg Uwch i gyd-fynd â Strategaeth Gorfforaethol newydd CCAUC.

Dull Strategol o Ehangu Mynediad i Addysg Uwch 2013/14 i 2015/16


Cynlluniau Mynediad a Ffioedd yn cefnogi cyfleoedd cyfartal a hybu addysg uwch

Yn ei chyfarwyddyd i CCAUC ar gynlluniau mynediad a ffioedd, mae Llywodraeth Cymru’n cadarnhau ei bod eisiau i gynlluniau mynediad a ffioedd wneud cyfraniad sylweddol at ehangu mynediad i addysg uwch.

Mae Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 yn cynnwys darpariaeth ar gyfer galw cynlluniau a arferai gael eu galw’n gynlluniau ffioedd yn ‘gynlluniau mynediad a ffioedd’, gan bwysleisio’r cyfraniad maent yn gobeithio’i wneud tuag at fynediad i addysg uwch.

Mae cynlluniau mynediad a ffioedd yn datgan sut bydd sefydliadau a reoleiddir yn buddsoddi cyfran o’u hincwm mewn cefnogi cyfleoedd cyfartal, hybu addysg uwch a gweithio gyda grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch.

Mae sefydliadau a reoleiddir yn pennu eu hamcanion a’u darpariaeth i gefnogi grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch, gan gynnwys grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig.

Hefyd, rhaid i gynlluniau mynediad a ffioedd gynnwys darpariaeth ar gyfer y canlynol:
  • Denu ceisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch
  • Cadw unigolion o grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch
  • Darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr
  • Sicrhau bod gwybodaeth am gymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr neu ddarpar fyfyrwyr
  • Rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am lefelau ffioedd

Cynlluniau mynediad a ffioedd (gan gynnwys dolenni at gynlluniau sefydliadau a reoleiddir ar hyn o bryd)


Taliadau Premiwm ar gyfer cyrsiau rhan amser ac ôl-radd a addysgir

Rydym yn rhoi cyllid ychwanegol - premiwm Mynediad a Chadw ar gyfer cyrsiau rhan amser ac ôl-radd a addysgir - yn ein cyllid blynyddol i brifysgolion, i gydnabod y costau ychwanegol cysylltiedig â recriwtio a chadw i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir.

Dyraniadau Cyllido CCAUC 2018/19

Skip to top of page or to page menu