Skip to page content

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach

Gwnaeth CCAUC sefydlu Ymgyrraedd yn Ehangach yn 2002 fel rhaglen gydweithredol hirdymor ledled Cymru er mwyn chwalu rhwystrau canfyddedig ac ehangu mynediad i addysg uwch a sgiliau lefel uwch.

Mae'r Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn anelu at gynyddu cyfranogiad grwpiau a chymunedau a dargedwyd yng Nghymru drwy godi dyheadau a sgiliau addysgol, a thrwy greu cyfleoedd astudio a llwybrau dysgu arloesol i addysg uwch. Mae Ymgyrraedd yn Ehangach yn ymgysylltu â dau brif grŵp o bobl o bob oedran heb gynrychiolaeth ddigonol ym maes addysg uwch: pobl sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd (ardaloedd clwstwr Cymunedau yn Gyntaf a chwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) a phlant sy'n derbyn gofal a phobl sy'n gadael gofal.

Mae tair Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach rhanbarthol yn arwain gweithgareddau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, De Orllewin Cymru a De Ddwyrain Cymru (Campws Cyntaf). Mae'r holl sefydliadau addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru yn aelodau o Bartneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach. Mae partneriaid rhanbarthol eraill yn amrywio, ond maent yn cynnwys awdurdodau lleol, cyflogwyr, ysgolion, y sector gwirfoddol a Gyrfa Cymru.

Skip to top of page or to page menu