Skip to page content

Darpariaeth ran-amser

Mae cyrsiau rhan-amser yn: helpu pobl i ennill cymwysterau galwedigaethol; ehangu mynediad i addysg uwch (AU); a chryfhau cysylltiadau â chyflogwyr. Rhoddwn gyllid i sefydliadau AU i helpu myfyrwyr rhan-amser yn ariannol ac ar gyfer gweithgareddau a chynlluniau sy’n ehangu mynediad i AU i fyfyrwyr rhan-amser.

Cynllun hepgor ffioedd i israddedigion rhan-amser CCAUC

Mae’r cynllun hepgor ffioedd i israddedigion rhan-amser yn cynnig dileu ffioedd i fyfyrwyr sy’n ddi-waith ac yn chwilio am waith neu sy’n derbyn budd-daliadau’r Adran Gwaith a Phensiynau. Ei nod yw: mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol; helpu mwy o bobl i ennill cymwysterau galwedigaethol; cyfrannu at ehangu mynediad i grwpiau dan anfantais, megis pobl sy’n gadael gofal; a chynyddu cyfraddau cadw a chyflawniad.

Mae’r cynllun yn rhan o becyn o fesurau ar gyfer ehangu mynediad i addysg uwch. Bydd yn gynllun parhaus sy’n annibynnol ar y cynlluniau presennol a gynigir gan sefydliadau neu gyrff eraill, megis cynlluniau a gyllidir o adnoddau cyffredinol neu gronfeydd caledi sefydliadau.

Mae myfyrwyr unigol yn gwneud ceisiadau uniongyrchol i brifysgolion i hepgor ffioedd a bydd CCAUC yn rhoi grantiau i’r sefydliadau i’w galluogi i gynnig cymorth uniongyrchol i fyfyrwyr cymwys.

Cyllid Ychwanegol ar gyfer Myfyrwyr Rhan-Amser

Roedd Adolygiad Graham (2006) yn archwilio i'r ffioedd cyfredol a'r trefniadau ar gyfer cymorth i fyfyrwyr a'r effeithiau posibl pe bai'r system hon yn cael ei newid.

Sefydlodd Llywodraeth Cymru weithgor a ddaeth i'r casgliad y dylid darparu cyllid ychwanegol er mwyn ehangu mynediad a chryfhau darpariaeth ran amser o fewn prifysgolion, a chryfhau cysylltiadau â chyflogwyr. O 2007/08 hyd at 2010/11 darparodd CCAUC ddyraniadau blynyddol er mwyn cefnogi'r ddau faes hwn, a ddaeth i gyfanswm o £25.392 miliwn dros gyfnod o bedair blynedd.

O 2011/12 ymlaen, penderfynwyd y dylai sefydliadau ddefnyddio'u cyllid Arloesi ac Ymgysylltu ac Ehangu Mynediad gan CCAUC er mwyn parhau â'r gweithgareddau hyn neu i ymgysylltu â meysydd newydd o gymorth rhan amser.

Raddau Sylfaen

Mae gan raddau sylfaen, sy'n canolbwyntio ar anghenion cyflogwyr a'r dull hyblyg o'u cyflenwi, rôl hanfodol i'w chwarae wrth uwchsgilio gweithluoedd cyfredol ac rydym yn ystyried eu bod yn rhan bwysig o'r agenda sgiliau yng Nghymru. Roedd cylchlythyr W10/29HE CCAUC Graddau Sylfaen (Gorffennaf 2010) yn cyflwyno polisi CCAUC ar raddau sylfaen a chyhoeddwyd dyraniad cyllid Cymru'n Un ar gyfer datblygu, hyrwyddo a chyflenwi graddau sylfaen rhan amser newydd, a gwahoddwyd cynigion i'w cyflwyno drwy'r partneriaethau rhanbarthol erbyn 7 Ionawr 2011.

Derbyniwyd 37 o gynigion graddau sylfaen gyda chyfanswm gwerth £13.8 miliwn yn erbyn cyllid £7.64 miliwn a oedd ar gael. Ystyriwyd y cynigion hyn yn erbyn cyfres o feini prawf, yn cynnwys p'un a oeddent yn gweddu â strategaethau rhanbarthol; i ba raddau roedd y cynigion yn dangos angen gan gyflogwyr a galw yn y farchnad am y gweithgareddau arfaethedig; i ba raddau y byddai'r ddarpariaeth arfaethedig yn cyfrannu tuag at uwchsgilio'r gweithlu drwy ddarpariaeth ran-amser; a chryfder y partneriaethau arfaethedig a ddisgrifiwyd rhwng sefydliadau AU, sefysliadau AB, Cynghorau Sgiliau Sector a chynrychiolwyr cyflogwyr.

O ganlyniad, cyllidwyd 23 o raglenni graddau sylfaen rhan-amser newydd gan CCAUC, sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr. Maent yn cael eu datblygu a'u cyflenwi ar hyn o bryd gan bartneriaethau prifysgolion, sefydliadau addysg bellach, Cynghorau Sgiliau Sector a chyflogwyr o fewn tri rhanbarth Cymru.

Adolygiad o ddarpariaeth ran amser

Ym mis Mawrth gwnaethom gyflwyno adroddiad i Lywodraeth Cymru am Ehangu Mynediad: Darpariaeth ran-amser sy'n canolbwyntio ar gyflogwyr ym maes addysg uwch a dilyniant o addysg bellach i addysg uwch. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ni gyhoeddi'r adroddiad hwn.

Er mwyn datblygu ein dealltwriaeth o ddarpariaeth ran amser ym maes addysg uwch ymhellach, a dilyniant o addysg bellach i addysg uwch, ac i lywio ein gweithredoedd yn y dyfodol i gefnogi astudiaeth ran amser ym maes AU, dadansoddwyd amrywiaeth o ddata a thystiolaeth:

Cymwysterau cyfwerth ar gyfer mynediad - 2010 i 2011

Cofrestriadau israddedigion rhan amser 2006/2007 i 2010/2011 yn ôl bandiau credyd

Cofrestriadau israddedigion rhan amser 2006/2007 i 2010/2011

Cofrestriadau israddedigion rhan amser 2006/2007 i 2010/2011 - DU

Dechreuwyr israddedigion rhan amser 2006/2007 i 2010/2011 - yn ôl SAU a chartref

Tystiolaeth

Ymgysylltiad Cyflogwr gydag Addysg Uwch (Mawrth 2012) Oldbell3

Dyraniad Hepgor Ffioedd yn ôl SAU 2008/09 i 2010/11

Gwybodaeth am waith gradd sylfaen a phrosiectau dysgu seiliedig ar waith

Skip to top of page or to page menu