Skip to page content

Addysg uwch mewn colegau addysg bellach

Mae CCAUC yn hybu partneriaethau rhwng y sectorau addysg uwch a bellach fel bod modd cynnal cyrsiau addysg uwch (AU) mewn colegau addysg bellach (AB).

Y prif fanteision yw:
  • mae colegau AB yn darparu mynediad lleol i addysg uwch gan fod nifer i’w cael mewn mwy o leoedd ar hyd a lled Cymru
  • ceir mwy o gyfleoedd ar gyfer dilyniant rhwng addysg bellach ac uwch
  • mae colegau AB yn aml yn denu pobl na fyddent fel arall yn meddwl am addysg

Mae nifer o’r cyrsiau’n canolbwyntio ar astudiaeth alwedigaethol. Ar ôl cwblhau eu cwrs addysg uwch cyntaf (e.e. HND, HNC neu Radd Sylfaen) mewn coleg addysg bellach, bydd y myfyrwyr yn aml yn cael cyfle i astudio ymhellach mewn sefydliad addysg uwch (SAU).

Graddau sylfaen

Yn ei strategaeth sgiliau, Sgiliau sy’n Gweithio i Gymru, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’n datblygu ac yn ymgynghori ar bolisi ar Raddau Sylfaen. Nododd strategaeth Llywodraeth y ar gyfer addysg uwch, Er Mwyn Ein Dyfodol, y byddai Graddau Sylfaen yn bwysig wrth fynd i’r afael â’i dwy flaenoriaeth, sef cyfiawnder cymdeithasol ac economi bywiog, a gofynnodd i CCAUC eu datblygu ymhellach.

Manylir ar ein polisi ar Raddau Sylfaen yng nghylchlythyr W10/29HE, a gyhoeddodd hefyd y cyllid Cymru’n Un a gâi ei ddyrannu i ddatblygu, hybu a chyflwyno darpariaeth gradd sylfaen ran-amser newydd.

Darperir rhagor o gyllid ar gyfer Graddau Sylfaen gan Lywodraeth Cymru drwy Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd (APBC/UHOVI) a thrwy raglen Graddau Sylfaen i Gymru gyfan a gyllidir drwy gyllid cydgyfeiriant.

Skip to top of page or to page menu