Skip to page content

Newid strategol

Mae prifysgolion yn rhan o farchnad fyd-eang ar gyfer addysg uwch. Ein nod yw sicrhau bod y sector addysg uwch (AU) yng Nghymru’n gystadleuol yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, a’i fod yn gynaliadwy at yr hirdymor.

Mae prifysgolion yn gyrff ymreolaethol. Mae CCAUC yn gallu dylanwadu ar weithredoedd drwy gyfrwng y cyllid cyhoeddus a gawn gan Lywodraeth Cymru ac a ddyrannwn yn flynyddol i’r sefydliadau. Yn gyfnewid am hynny, mae’r sefydliadau’n disgwyl bod yn atebol am ddefnydd effeithiol ar gyllid cyhoeddus.

Yn 2005, rhan o’n cylch gwaith gan Lywodraeth Cymru oedd 'rhoi cyngor ar opsiynau am ddefnyddio cyllid craidd yn fwy strategol er mwyn hyrwyddo’r agenda ad-drefnu a chydweithredu ... gan gynnwys ... y posibilrwydd o ddefnyddio niferoedd myfyrwyr i gynnig cymhelliant mwy pendant ar gyfer sicrhau newidiadau a fydd yn cryfhau’r sector yng Nghymru yn ei gyfanrwydd'.

O ganlyniad:
  • sefydlom ein Cronfa Datblygiad Strategol
  • rhoesom ddefnydd mwy strategol o’n cyllid craidd ar waith ym meysydd Ymchwil, cyfrwng Cymraeg ac Ehangu Mynediad, gan gynnwys £2 filiwn ar gyfer ymchwil yn 2009/10
  • sefydlom niferoedd wedi’u hariannu’n strategol o 2008/09
Yn 2009, ychwanegodd Llywodraeth Cymru y canlynol at ein cylch gwaith:
  • rhoi cyngor ar sut gellir gwneud defnydd gwell ar broses cynllunio strategol a chyllid i sicrhau bod gwaith sefydliadau’n cyd-fynd â chyflwyno polisi a blaenoriaethau allweddol strategol y llywodraeth
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol y sector AU i adolygu’r cydbwysedd rhwng ffrydiau cyllid rheoliad a strategol, y ffordd y mae cyllid y llywodraeth yn cyrraedd sefydliadau a sut mae hyn yn trosi’n cyflawni polisi
  • archwilio ffyrdd y gall dulliau ychwanegol gael eu defnyddio i gyflawni polisi’r llywodraeth gan gynnwys mesurau i ysgogi gweithgarwch cydweithredol ac i ehangu mynediad i AU
  • yn nyraniadau cyllid, cyfrif am ddimensiwn rhanbarthol y ddarpariaeth AU er mwyn sicrhau effeithlonrwydd a gwerth am arian o’r dyraniadau cyllid ledled Cymru
  • cynnig cyngor ar sut gall meini prawf ar gyfer cael cyllid strategol gael eu hehangu er mwyn cyfrif am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru sy’n dod i’r amlwg, fel yr agenda trawsnewid
  • gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i archwilio ym mha ffyrdd y gall cyllid cyfalaf CCAUC gael ei ddefnyddio i sicrhau’r effaith strategol fwyaf ar gyfer Cymru
Skip to top of page or to page menu