Skip to page content

Cronfa datblygu strategol

Cafodd y Gronfa Datblygu Strategol ei sefydlu yn 2005 i gydategu'r Gronfa Ailgyflunio a Chydweithio.

Ei phwrpas yw hybu newid strategol drwy gefnogi mentrau cydweithiol, a mentrau o fewn prifysgolion a fydd yn mynd i’r afael o ddifrif â blaenoriaethau perthnasol Llywodraeth Cymru, a thu faes i'r Gronfa Ailgyflunio a Chydweithio, fel:
  • datblygu gallu rheoli sy’n cael ei rannu rhwng sefydliadau (ee i ymdrin â materion caffael, adnoddau dynol a chynaliadwyedd)
  • cydweithio ym meysydd addysgu a dysgu, gan gynnwys arloesedd pedagogaidd (ee dysgu wedi’i wella gan dechnoleg)
  • rhesymoli pynciau
  • datblygu gweithgareddau trydedd genhadaeth rhwng sefydliadau a phartneriaid allanol
  • cyllid cychwyn ar gyfer datblygu’r isadeiledd ymchwil rhwng sefydliadau
  • cyfrannu at gynigion cyllido sy’n cynnwys cyrff eraill megis partneriaid yn Llywodraeth Cymru, y Cynghorau Ymchwil ac elusennau mawr, neu agendâu eraill ar raddfa’r DU – yn enwedig lle y gallai buddsoddiad bach gan CCAUC helpu i sicrhau buddsoddiad llawer mwy o ffynonellau eraill, efallai ar raddfa’r DU

Gwahoddwyd cynigion gan CCAUC ar sail materion sy’n codi o drafodaethau gyda phenaethiaid sefydliadau a phartneriaid eraill yng Nghymru a’r DU ehangach. Hefyd cafodd y Gronfa Datblygu Strategol ei defnyddio i hybu datblygiadau strategol y cytunir arnynt gan y Cyngor (ee Y Cynllun Arian Cyfatebol ar gyfer Rhoi Gwirfoddol), nad ydynt bob amser yn mynd drwy’r broses gynnig.

Cafodd y trefniadau ar gyfer y Gronfa Datblygu Strategol eu diwygio ym mis Medi 2009 i gymryd i ystyriaeth faterion a godwyd yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Gydweithio rhwng Sefydliadau Addysg Uwch.

Mae cylchlythyr W09/32HE ar Ailgyflunio a Chydweithio yn rhoi gwybod i’r sefydliadau am newidiadau i’r trefniadau gwneud cais a’r prosesau asesu ar gyfer cynigion i’r Gronfa Ailgyflunio a Chydweithio a’r Gronfa Datblygu Strategol, a fydd mewn grym o fis Medi 2009 ymlaen (Saesneg yn unig).

Y trefniadau ar gyfer y Gronfa Datblygu Strategol o fis Mai 2005 hyd fis Medi 2009: cylchlythyr W05/27HE (Saesneg yn unig)


Ceisiadau am gymorth ariannol o'r Gronfa datblygu Strategol yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Datblygu StrategolSkip to top of page or to page menu