Skip to page content

Dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a chyflenwi

addysg uwch

Mae CCAUC wedi bod yn datblygu dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a chyflenwi addysg uwch ers 2010, yn dilyn disgwyliad yn Er Mwyn ein Dyfodol, sef strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch (AU).

Drwy weithio gyda darparwyr dysgu eraill a chyflogwyr, byddai prifysgolion yn creu cyfleoedd gwell ar gyfer dilyniant i AU drwy gydlynu rhaglenni yn y gymuned, y gweithle, sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch. Byddent hefyd yn cynyddu eu hymatebolrwydd i gyflogwyr lleol, gan sicrhau datblygiad gwell sy'n canolbwyntio ar y gweithlu a mynediad haws i arbenigedd.

Yn dilyn ymgynghoriad ym mis Chwefror 2010 (W10/06HE), gwnaethom ddiffinio tri rhanbarth at ddibenion cynllunio addysg uwch:
  • Gogledd a Chanolbarth Cymru
  • De Ddwyrain Cymru
  • De Orllewin Cymru

Gyda'r holl sefydliadau AU a'r sefydliadau AB a gyllidir yn uniongyrchol ym mhob rhanbarth i gydweithredu i ddatblygu strategaeth, cafodd canllawiau ar gyfer cyflwyno strategaethau ar gyfer cynllunio a chyflenwi AU rhanbarthol eu cyhoeddi yn ein cylchlythyr W10/16HE ym mis Mai 2010, gyda'r strategaethau rhanbarthol cyntaf yn cael eu cyflwyno ym mis Tachwedd 2010.

Gwnaethom sicrhau bod cyllid a chymorth ar gael i ddatblygu a gweithredu'r strategaethau rhanbarthol hyn, fel yr amlinellwyd yng Nghylchlythyr W10/28HE which a oedd hefyd yn gwahodd cynigion am gredydau ychwanegol a gyllidir a Chyllid Mentrau Rhanbarthol. Roedd Cylchlythyr W10/29HE yn gwahodd argymhellion ar gyfer cynigion Graddau Sylfaen, unwaith eto i gefnogi'r gwaith o weithredu'r cynlluniau rhanbarthol. Cyhoeddwyd cylchlythyr pellach W11/03HE ym mis Ionawr 2011 a oedd yn amlinellu'r trefniadau ar gyfer ymarfer ailddosbarthu rhanbarthol i helpu i leihau dyblygu darpariaeth ym mhob rhanbarth.

Cafodd y dyraniadau credyd ar gyfer cynigion rhanbarthol llwyddiannus ar gyfer credydau ychwanegol a gyllidir a chanlyniadau'r ymarfer ailddosbarthu rhanbarthol eu cyhoeddi yng nghylchlythyr W11/12HE.

Ym mis Mehefin 2011 gwahoddwyd y tri rhanbarth i roi adborth ar broses gynllunio ranbarthol 2010/12, a lle y bu'n briodol, llywio'r broses ar gyfer 20101/12. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion gennym yn Atodiad A cylchlythyr W11/29HE.

Roedd Cylchlythyr W11/29HE yn nodi'r trefniadau ar gyfer datblygiad parhaus dimensiwn rhanbarthol i gynllunio a chyflenwi AU o 2011/12 i 2013/14. Gofynnwyd i bob ranbarth gyflwyno strategaeth ddiwygiedig a oedd yn cwmpasu cyfnod o dair blynedd o 2011/12 i 2013/14. Gofynnwyd i bob rhanbarth gyflwyno adroddiad ar y cynnydd yn erbyn pob Strategaeth Ranbarthol yn 2010/11 hefyd. Mae'r strategaethau ar gyfer y tri rhanbarth wedi'u cyhoeddi isod.

Gogledd a Chanolbarth Cymru (Saesneg yn unig)

De Ddwyrain Cymru (Saesneg yn unig)

De Orllewin Cymru (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu