Skip to page content

Ychafbwyntiau cyllido ailgyflunio a chydweithio

Mae cyllid ailgyflunio ac chydweithredu wedi llwyddo i gefnogi newidiadau yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru, gan sicrhau enillion sylweddol o ran perfformiad a mwy o gystadleurwydd.

Y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel

Mae Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) yn brosiect ar y cyd sy'n cynnwys adrannau o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Morgannwg, Glyndŵr ac Abertawe. Ei nod yw sicrhau bod Cymru ar flaen y gad o ran ymchwil ynni yn y DU ac yn fyd-eang, drwy ddatblygu technoleg i gynhyrchu, storio a dosbarthu ynni carbon isel a’r defnydd terfynol a wneir ohono.

Cafodd y Sefydliad ei sefydlu yn 2008 gyda chyllid o £5.1 filiwn gan CCAUC dros gyfnod o bum mlynedd. Yn ystod ei ddwy flynedd gyntaf mae’r SYCI wedi cynyddu ei gyllid ymchwil yn sylweddol drwy sicrhau £34.3 miliwn o Raglen Cydgyfeiriant Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Mae hefyd wedi derbyn £11 filiwn o gyllid ychwanegol gan Gynghorau Ymchwil, y llywodraeth a diwydiant. Mae’r datblygiad hwn yn cyllido ymchwil sy’n arwain y byd a bydd yn helpu i ddatblygu economi carbon isel yng Nghymru. Bu cynnyrch ymchwil y Sefydliad yn sylweddol ers iddo ddechrau ei waith: cyhoeddwyd dros 60 o bapurau mewn cylchgronau a adolygir gan gymheiriaid yn 2009/10.

Seilir ymchwil y SYCI ar bedair thema:
  • cynhyrchu, storio a dosbarthu egni carbon isel
  • lleihau carbon ac effeithlonrwydd egni
  • ysgol graddedigion egni
  • lledaenu a phartneriaethau gyda diwydiant, ymchwilwyr a’r llywodraeth.

Y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel

Prifysgol Morgannwg a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Ar 1 Ionawr 2007, ffurfiodd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC) gynghrair strategol gyda Phrifysgol Morgannwg, a oedd yn caniatáu iddo elwa ar fod yn rhan o gorff mwy wrth gadw ei hunaniaeth a’i statws fel conservatoire. Derbyniodd y Coleg £10 miliwn gan CCAUC ar gyfer y cyfuniad a’r cynllun datblygu. Yn ychwanegol at arian a godwyd gan y sefydliad, mae ganddo gynlluniau i godi £3.4 miliwn o ffynonellau eraill.

Mae cyfuniad y ddau sefydliad wedi arwain at fuddsoddiad cyfalaf sylweddol yn CBCDC, gan ganiatáu iddo foderneiddio ei gyfleusterau a sicrhau y gall gystadlu â sefydliadau tebyg yn y DU ac Ewrop. Mae’r cynlluniau moderneiddio’n cynnwys adeiladu neuadd gyngerdd a theatr gyda 450 o seddau a datblygu’r cyfleusterau presennol, a rhagwelir y byddant yn cael eu hagor i fyfyrwyr a’r cyhoedd yn gynnar yn 2011. Mae’r cyfleusterau newydd wedi galluogi’r Coleg i recriwtio mwy o fyfyrwyr o dramor, gan helpu i sicrhau dyfodol y conservatoire.

Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru

Cafodd Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) ei sefydlu yn 2006 i gryfhau statws mathemateg a chyfrifiannu yng Nghymru a helpu i ddatblygu economi wedi’i seilio ar wybodaeth. Mae’n dwyn ynghyd academyddion o’r adrannau mathemateg, peirianneg, ffiseg a chyfrifiadureg ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth i greu grŵp o ymchwilwyr o’r radd flaenaf sy’n derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol am ansawdd uchel eu hymchwil mathemategol.

Ers ei sefydlu, mae’r Sefydliad wedi helpu’r adrannau prifysgol hyn i feithrin cysylltiadau â diwydiant a busnes, denu cyllid sylweddol ar gyfer ymchwil, a chynnal gweithgareddau allanol mewn cymunedau Cymreig, gan roi sylw’r un pryd i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran datblygu arbenigedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yng Nghymru.

Y llynedd, denwyd dros £3 miliwn mewn grantiau ymchwil a threfnwyd cynadleddau a digwyddiadau gyda chyfranogwyr o safon uchel o’r gymuned mathemateg a chyfrifiannu.

Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W)

Menter wedi’i sefydlu gan Brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe yw C3W. Mae hi wedi derbyn £4 miliwn gan CCAUC ac arian gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru i gryfhau proffil ymchwil Cymru ym maes newid hinsawdd.

Nod y fenter yw gwneud Cymru yn ganolfan rhagoriaeth a gydnabyddir ar raddfa fyd-eang drwy ei hymchwil i achosion, amseriad a chanlyniadau newid yn yr hinsawdd. Bydd canlyniadau’r ymchwil hwn yn datblygu ac yn dylanwadu ar bolisi newid hinsawdd yng Nghymru, y DU a thrwy’r byd. Mae’r cydweithio rhwng y pedwar sefydliad wedi arwain at lansio rhaglenni ymchwil amlddisgyblaethol, gan helpu i ddatblygu màs critigol a denu grantiau ymchwil i’r prifysgolion dan sylw.

Mae gwaith C3W wedi’i seilio ar bedair ‘Her Fawr’ ryngddisgyblaethol: modelu systemau’r ddaear, newid yn lefel y môr, asesu, lliniaru ac addasu peryglon, a newid hinsawdd o safbwynt Cymru.

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cafodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei ffurfio drwy gyfuno Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan. Darparodd CCAUC gyllid o £14 miliwn i helpu i sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer darpariaeth addysg uwch yng ngorllewin Cymru.

Derbyniodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei siarter ym mis Gorffennaf 2010. Mae’n adeiladu ar enw da ei rhiant brifysgolion i greu sefydliad sy’n ymateb i ofynion lleol a chenedlaethol. Drwy ddileu unrhyw ddyblygu o ran cyrsiau, bydd yn gallu ailgyfeirio adnoddau i hybu cysylltiadau gyda diwydiant, masnach a rhanddeiliaid eraill er budd y gymuned, yr economi a’r myfyrwyr. Fel rhan o’i chenhadaeth, mae’n datblygu cyfleoedd ôl-16 gydag ysgolion a cholegau lleol er mwyn darparu llwybrau dilyniant di-dor ac ehangu mynediad i fyfyrwyr, Cymraeg a Saesneg eu hiaith, na fyddent fel arall yn manteisio ar addysg uwch.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Skip to top of page or to page menu