Skip to page content

Sgiliau a chyflogadwyedd

Ein gweledigaeth yw cefnogi twf yn narpariaeth swyddi sgiliau uchel o safon ledled Cymru, a chynhyrchu graddedigion sy'n gallu dangos a chyfleu eu gwerth i ddarpar gyflogwyr - yng Nghymru a thu hwnt.

Mae gan CCAUC dair blaenoriaeth hirsefydlog ac mae’n disgwyl i ddarparwyr addysg uwch ymdrechu i ddarparu’r canlynol:
  • Lleoliadau gwaith a phrofiad gwaith
  • Cyrsiau a gymeradwyir gan gyflogwyr
  • Ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd ar draws yr holl gwricwla addysg uwch
Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu tair partneriaeth sgiliau ranbarthol i adnabod ac ymateb i anghenion sgiliau Cymru:

Mae partneriaethau sgiliau rhanbarthol yn bartneriaethau dan arweiniad llywodraeth leol sy’n gyfrifol am ddadansoddi heriau economaidd a meysydd twf tebygol er mwyn adnabod anghenion sgiliau lleol a chenedlaethol mewn partneriaeth â chyflogwyr a darparwyr addysg a hyfforddiant.

Mae CCAUC yn annog pob darparwr addysg uwch yng Nghymru i weithio gyda’r partneriaethau sgiliau rhanbarthol ac, os yw hynny’n briodol, cyfrannu gwybodaeth at gynlluniau sgiliau blynyddol y partneriaethau sgiliau rhanbarthol ac ymateb iddynt yn gydweithredol.

Dull rhanbarthol CCAUC o weithredu

Yn 2015, cyhoeddodd CCAUC ddogfen, Cipolwg ar Gyflogadwyedd: Sut mae prifysgolion Cymru’n hogi sgiliau graddedigion i ddarparu gwybodaeth am rai o’r mentrau sy’n dangos sut mae prifysgolion yng Nghymru’n hogi sgiliau graddedigion i ddiwallu gofynion y farchnad lafur yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Cipolwg ar Gyflogadwyedd: Sut Mae Prifysgolion Cymru’n Hogi Sgiliau Graddedigion


Mae sgiliau a chyflogadwyedd yn torri ar draws nifer o feysydd polisi amrywiol, fel dysgu ac addysgu, ehangu mynediad ac arloesi ac ymgysylltu.

Skip to top of page or to page menu