Skip to page content

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

CCAUC yw’r Buddiolwr Arweiniol ar gyfer dau weithrediad o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a elwir yn Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Cyllidir y gweithrediadau o dan Echel Blaenoriaeth 3, Amcan Penodol 2 (Lleihau nifer y rhai sy’n wynebu risg o beidio â bod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET), 11 i 24 oed). Mae’r naw prifysgol yng Nghymru’n darparu’r gweithrediadau, a gyllidwyd yn wreiddiol rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2019 ond maent wedi cael eu hymestyn tan 31 Ionawr 2022.

Nod y gweithrediadau yw cefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac maent ar gyfer y myfyrwyr hynny sy’n wynebu rhwystrau o ran cael profiad gwaith ac sy’n wynebu’r risg fwyaf o beidio â sicrhau gwaith, addysg na hyfforddiant wrth adael eu cwrs addysg uwch. Mae’r gweithrediadau’n darparu cyfleoedd profiad gwaith teilwredig i fyfyrwyr llawn amser dan 25 oed a chefnogaeth gysylltiedig i helpu’r myfyrwyr i gael y gorau o’u profiad a chynllunio eu camau nesaf. Rydym yn helpu’r myfyrwyr hynny sydd, oherwydd eu hamgylchiadau neu eu hanghenion, yn ei chael yn anodd cael profiad gwaith ac sydd angen mwy o gefnogaeth nag y maent yn gallu ei chael o’r ddarpariaeth cyflogadwyedd sydd wedi’i hymgorffori a mentrau eraill sydd ar gael i’r holl fyfyrwyr.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn www.gowales.ac.uk neu anfon neges i atwe@hefcw.ac.uk

Skip to top of page or to page menu