Skip to page content

Prentisiaethau Gradd

Mae Prentisiaethau Gradd yn fath newydd o brentisiaeth, sy’n cyfuno dysgu drwy brentisiaeth draddodiadol yn y gweithle â chymhwyster addysg uwch. Gallant hefyd gynnwys cymwysterau proffesiynol sy’n berthnasol i’r diwydiant.

Mae’r cymwysterau Prentisiaethau Gradd ar gael yng Nghymru wedi’u cyfyngu i dri maes pwnc blaenoriaeth:

Prentisiaethau Gradd sydd ar gael ar hyn o bryd

Yn ei  chynllyn prentisiaethau, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei chynlluniau i gynyddu nifer y Prentisiaethau Lefel Uwch, gan gynnwys y rhai ar lefel gradd yn ystod y tymor hwn yn y Cynulliad (i 2021). Mae tudalen Llywodraeth Cymru: Prentisiaethau, sgiliau a hyfforddiant ar y we yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a dolenni defnyddiol.

Sut maen nhw’n gweithio?

Yn union fel prentisiaid traddodiadol, mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau a phrofiad ymarferol wrth gael hyfforddiant allanol. Mae hyn yn golygu bod prentisiaid gradd yn gorffen eu cwrs gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn y gwaith, yn ogystal â’r wybodaeth lefel uwch sy’n deillio o gymhwyster gradd.

Mae’r prentisiaethau’n rhedeg am hyd y cwrs gradd gyda phrentisiaid yn treulio tua 20% o’u hamser yn y brifysgol, a’r gweddill gyda’u cyflogwr. Yng Nghymru, bydd Prentisiaeth Gradd yn gwrs tair blynedd o leiaf, a hyd at dim mwy na phum mlynedd fel arfer.

Gall cyflogwyr yng Nghymru gynnig Prentisiaeth Gradd mewn TG, peirianneg neu weithgynhyrchu uwch drwy bartneriaeth gydag un o brifysgolion Cymru.

Cyllid

Fel arfer byddai myfyrwyr sy’n byw ac yn astudio yng Nghymru yn gwneud cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu hyd at yr uchafswm o £9000 ar gyfer eu ffioedd dysgu. Fodd bynnag, yn achos Prentisiaethau Gradd, bydd Llywodraeth Cymru yn cyllido’r ffioedd yn llawn ac mae’r cyflogwr yn talu cost cyflog y prentis gradd.

Gan fod Llywodraeth Cymru yn ariannu Prentisiaethau Gradd drwy ni fel rheoleiddiwr addysg uwch, CCAUC, gall cyflogwyr fod yn hyderus y bydd Prentisiaethau Gradd yn destun yr un sicrwydd ansawdd â darpariaeth addysg uwch arall ac yn cydymffurfio â’r Fanyleb o Safonau Prentisiaethau i Gymru (SASW).

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw un yng Nghymru sy'n bodloni gofynion mynediad y brifysgol ar gyfer Prentisiaeth Gradd wneud cais. Mae hyn fel arfer yn rhywun sydd â chymwysterau Lefel 3 neu gyfwerth ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC), a/neu brofiad perthnasol yn y diwydiant. Gallai’r cyflogwr a’r brifysgol neu’r coleg sy’n cynnig y brentisiaeth gradd bennu pynciau neu raddau penodol.

I ddechrau prentisiaeth yng Nghymru, mae angen i chi fodloni’r canlynol:
  • bod yn 16 oed neu’n hŷn – nid oes uchafswm o ran terfyn oedran
  • gweithio yng Nghymru am 51% neu fwy o’ch amser
  • mewn swydd sy’n briodol i’r brentisiaeth
Dyma’r manteision i gyflogwyr:
  • Mae Prentisiaethau Gradd yn annog denu talent i’r sefydliad neu wella sgiliau’r staff presennol.
  • Mae Prentisiaethau Gradd yn hyblyg – gellir eu dylunio o amgylch anghenion y cyflogwr a gallant helpu i lenwi bylchau o ran sgiliau, chwilio am dalent newydd, lleihau costau recriwtio, parhau’n gystadleuol a helpu gyda thwf busnes.
  • Gall busnesau o unrhyw faint yng Nghymru gyflogi Prentisiaid Gradd. Cysylltwch â’ch prifysgol leol am fwy o wybodaeth neu gofrestrwch eich diddordeb â Phorth Sgiliau Busnes Cymru.
  • Mae model prentisiaeth Cymru yn wahanol i fodel prentisiaeth Lloegr. Gall darparwyr addysg uwch yng Nghymru gyflwyno prentisiaethau yn Lloegr os ydynt wedi’u cynnwys ar y Gofrestr Darparwyr sy'n Cynnig Hyfforddiant i Brentisiaid (RoATP).

Dolenni defnyddiol


Llywodraeth Cymru: Prentisiaethau, sgiliau a hyfforddiant

Porth Sgiliau Busnes Cymru: Prentisiaethau

Porth Sgiliau Busnes Cymru: Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

Cytundeb dysgu Prentisiaeth Llywodraeth Cymru

Adroddiad thematig Estyn: Prentisiaethau uwch mewn dysgu yn y gwaith, Medi 2018


Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch mewn Prentisiaethau (QAA)


Skip to top of page or to page menu