Skip to page content

Cynlluniau ymchwil

Rydym yn cefnogi nifer o weithgareddau ar y cyd yng Nghymru. Hefyd, rydym wedi ffurfio partneriaethau gyda chynghorau cyllido eraill y DU a chyrff eraill i weithredu nifer o gynlluniau ar raddfa’r DU sy’n hybu ymchwil.

Sêr Cymru

Nod rhaglen Sêr Cymru yw adeiladu ar ymchwil yng Nghymru a’i wella, yn unol ag amcanion Gwyddoniaeth i Gymru, agenda strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesi. Mae’r buddsoddiad yn canolbwyntio ar dri maes yr Her Fawr: gwyddorau bywyd ac iechyd; carbon isel, ynni a’r amgylchedd; a pheirianneg a gweithgynhyrchu uwch. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu gyda chyllido a gweithredu’r rhaglen.

Ymrwymodd y cam cyntaf (Sêr Cymru 1) hyd at £50 miliwn i gefnogi pedair Cadair Ymchwil Sêr Cymru a’r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ym mhob un o dri maes yr Her Fawr.

Mae’r ail gam (Sêr Cymru 2) yn canolbwyntio ar ddenu ymchwilwyr i Gymru yng nghamau cynnar neu ganol eu gyrfaoedd. Fe’i cyllidir gan ffynonellau Ewropeaidd gyda chyllid cyfatebol yn cael ei ddarparu gan y prifysgolion, Llywodraeth Cymru a CCAUC. Bydd Sêr Cymru 2 yn darparu buddsoddiad o hyd at £60 miliwn yn ystod y cyfnod hyd at 2021.

Mae CCAUC yn cyfrannu cyfanswm o £15 miliwn at raglen Sêr Cymru.

Rhaglen Sêr Cymru Llywodraeth Cymru

Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF)

Mae’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang (GCRF) yn gronfa gwerth £1.5 biliwn sy’n rhan o ymrwymiad Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) y DU. Fe’i gweinyddir gan nifer o bartneriaid cyflawni, gan gynnwys y Cynghorau Ymchwil, y pedair academi genedlaethol a chyrff cyllido addysg uwch y DU.

Rydym yn darparu cyllid o’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang i brifysgolion cymwys yng Nghymru i gefnogi ymchwil sy’n rhoi sylw i’r heriau a wynebir gan wledydd sy’n datblygu. Mae’n ofynnol i sefydliadau sy’n derbyn cyllid o’r gronfa gennym ni ddarparu strategaethau tair blynedd ar gyfer y defnydd o’u dyraniadau.

Cylchlythyr yn gofyn am Strategaethau’r Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang 2018/19 i 2020/21

Strategaethau Sefydliadol y Gronfa Ymchwil Heriau Byd-eang

Cronfa Fuddsoddi Partneriaethau Ymchwil y DU (UKRPIF)

Mae UKRPIF yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mewn cyfleusterau ymchwil newydd mawr mewn prifysgolion. Mae’r cyllid ar gael ar gyfer y DU gyfan gan yr Adran ar gyfer Busnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol. Mae’n cael ei ddyfarnu drwy gystadlaethau ledled y DU a reolir gan Research England, gan weithio ar y cyd â chyrff cyllido AU eraill y DU. Rhaid i’r ceisiadau gynnwys cyllid ar y cyd gan y sector preifat ar gymhareb o 2:1 i’r cyllid y gofynnir amdano gan UKRPIF.

Hyd yma, mae dau gais llwyddiannus wedi bod gan brifysgolion yng Nghymru:

  • Athrofa Ymchwil Diogelwch Ynni, Prifysgol Abertawe (£11.65 miliwn).
  • Sefydliad Ymchwil mewn Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Prifysgol Caerdydd (£17.30 miliwn).

Cronfa Fuddsoddi Partneriaethau Ymchwil y DU

Skip to top of page or to page menu