Skip to page content

Asesu ymchwil

2021 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

System ar gyfer asesu ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch ledled y DU yw’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Caiff ei gynnal ar y cyd gan bob un o’r pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU, ac fe’i rheolir ar eu rhan gan Dîm y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, sy’n gweithio yn Research England.

Mae panelau o arbenigwyr mewn meysydd pwnc academaidd unigol yn asesu cyflwyniadau ymchwil sefydliadau o dan dri phennawd bras:

 • Allbynnau ymchwil - ansawdd cyhoeddiadau ymchwil ac allbynnau ymchwil eraill
 • Effaith - y buddiannau i’r economi, i gymdeithas, diwylliant, polisi neu wasanaethau cyhoeddus, iechyd, yr amgylchedd neu ansawdd bywyd
 • Yr amgylchedd ymchwil - hyfywedd a chynaliadwyedd yr amgylchedd ymchwil, yn cynnwys y cyfraniad at y ddisgyblaeth ehangach neu’r drysorfa ymchwil.

Mae rhagor o wybodaeth am y trefniadau ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 ar gael ar wefan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

  Codau ymarfer

  Rhaid i bob sefydliad sy’n gwneud cyflwyniad ddatblygu cod ymarfer ar adnabod yn deg ac yn dryloyw staff ac allbynnau ar gyfer cyflwyno i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 (REF 2021).

  Cyflwynir trefniadau CCAUC ar gyfer adolygu’r codau ymarfer hyn isod.

  Cam GweithreduDyddiad
  Y sefydliad yn cyflwyno cod ymarfer i dîm REFErbyn hanner dydd, 7 Mehefin
  CCAUC yn hysbysu sefydliadau bod cod ymarfer yn bodloni gofynion REF; neu’n gofyn am ailgyflwyno’r cod ymarfer   Erbyn 16 Awst
  Sefydliad yn ailgyflwyno cod ymarfer i CCAUCErbyn 20 Medi
  CCAUC yn hysbysu sefydliadau bod cod ymarfer yn bodloni gofynion REF; neu’n gofyn am ailgyflwyno’r cod ymarferErbyn 8 Tachwedd
  Sefydliad yn ailgyflwyno cod ymarfer i CCAUCErbyn 15 Tachwedd

  Cyhoeddiad Mynediad Agored

  Mae cyrff cyllido addysg uwch y DU wedi cyflwyno angen am gyhoeddiad mynediad agored yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ar ôl 2014. Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan Research England.

  Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

  Cynhaliwyd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil cyntaf yn 2014. Cyhoeddwyd y canlyniadau ym mis Rhagfyr 2014. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.

  Ymarfer Asesu Ymchwil

  Aseswyd ymchwil gynt trwy’r Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) a gynhaliwyd o bryd i’w gilydd gan bedwar corff cyllido addysg uwch y DU. Ymgymerwyd â’r RAE diwethaf yn 2008. Mae canlyniadau RAE 2008, a mwy o wybodaeth ynglyn â'r RAE ar gael ar wefan RAE 2008. Ceir dadansoddiad o berfformiad y sector yng nghylchlythyr W09/07HE.

  Gellir cyrchu gwybodaeth am yr Ymarferion Asesu Ymchwil a gynhaliwyd yn 2001, 1996 a 1992 ar wefan yr Ymarferion Asesu Ymchwil .

  Skip to top of page or to page menu