Skip to page content

Myfyrwyr

Ein nod ni yw helpu prifysgolion a cholegau i gynnig y profiad gorau posib i fyfyrwyr addysg uwch (AU) yng Nghymru.

Roedd ein Dull Strategol o Weithredu ar gyfer Profiad y Myfyrwyr 2013/14 i 2015/16 yn amlinellu sut byddem yn sicrhau AU a phrofiad myfyrwyr o ansawdd rhagorol, yn seiliedig ar adborth a chyfraniadau myfyrwyr. Mae Atodiad A yn darparu crynodeb o sut rydyn ni wedi rhoi sylw i bob elfen o'n Dull Strategol o Weithredu 2013/14 i 2016/17. Cwblhawyd yr holl gamau gweithredu.

Gweithio mewn partneriaeth

Mae’r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru’n gosod ffocws ar weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr a hefyd, ochr yn ochr â’n canllawiau ar gyfer Siarteri Myfyrwyr, rydym wedi datblygu Memorandwm o Ddealltwriaeth (MoDd) gydag NUS Cymru i helpu i roi sylw i hyn.

Mae’r MoDd yn ein hymrwymo i sicrhau gweithgareddau sydd o ddiddordeb cyffredin a rhannu arbenigedd a gwybodaeth ac mae’n amlinellu sut byddwn yn cydweithio i roi sylw i anghenion myfyrwyr

Llais y myfyriwr mewn llywodraethu

Mae llais y myfyrwyr yn rhoi gwybodaeth i gyrff llywodraethu a’u pwyllgorau ar draws y sefydliadau sy’n darparu addysg uwch yng Nghymru. Cyflwynwyd astudiaethau achos yn manylu ar hyn gan sefydliadau yng Nghymru.

Cynhwyswyd yr arferion gorau o’r astudiaethau achos hyn yn Dylanwad llais y myfyrwyr mewn llywodraethu i hybu'r hyn sy’n cael ei wneud ledled Cymru. Manylwyd ar yr effaith y gall arferion o’r fath ei chael ar y sefydliad a'r y corff o fyfyrwyr yn Pam mae myfyrwyr yn ymwneud â llywodraethu sefydliadau sy’n darparu addysg uwch yng Nghymru.

Llais y Myfyriwr mewn Llywodraethu (Saesneg yn unig)

Cynrychiolaeth

Mae profiad y myfyrwyr a’u cyfranogiad mewn ansawdd ac ymgysylltu mewn sefydliadau addysg uwch (AU) wedi dod yn llawer amlycach yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Maent wedi bod yn destun astudiaethau amrywiol, gan gynnwys ein hastudiaeth ni yn 2006, ‘Astudiaeth o Raddfa ac Effeithiolrwydd y Strwythurau Cynrychioli Myfyrwyr Presennol mewn Sefydliadau Addysg Uwch ledled Cymru’, a gomisiynwyd gan York Consulting ac a adroddodd yn bositif ar weithgareddau sefydliadau AU i wella cynrychiolaeth myfyrwyr.

Astudiaeth o Raddfa ac Effeithiolrwydd y Strwythurau Cynrychioli Myfyrwyr Presennol mewn Sefydliadau Addysg Uwch ledled Cymru: York ConsultingDaeth i’r casgliad bod Cymru ar y blaen o ran cynrychiolaeth myfyrwyr a darparodd sylfaen o dystiolaeth ar gyfer Menter Cymru ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr (WISE) yn 2009. Cafodd hon ei hailfrandio’n Wise Cymru yn ddiweddarach.

Wise Cymru

Mae Wise Cymru’n ddull o weithredu sy’n denu myfyrwyr i fod yn gyfranogwyr gweithredol yn y gwaith o arwain, rheoli, datblygu a chyflwyno eu profiad addysgol eu hunain ac mae’n nodwedd benodol o addysg bellach ac uwch yng Nghymru. Y nod yw gwneud Cymru’r lle gorau i fyfyrwyr astudio a pharhau i rymuso myfyrwyr i fod yn rhan o’r prosesau a fydd yn eu galluogi i gymryd rhan mewn gwella eu profiad fel myfyrwyr. Hefyd mae Wise Cymru’n helpu i gydlynu gweithgareddau sy’n hybu ymgysylltu gan fyfyrwyr ar draws y sector.

Mae ColegauCymru/Colleges Wales, AUYmlaen, CCAUC, Prifysgolion Cymru, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, Llywodraeth Cymru ac Estyn yn bartneriaid yn y gwaith hwn. Mae tair egwyddor yn sail i WISE: gweithio mewn partneriaeth, gwerthfawrogi adborth, a ffrwyno arbenigedd. Disgrifir gwaith WISE gan ddatganiad a ddiweddarwyd yn 2011/12.

Taflen WISE

Partneriaeth ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru

Mae’r sector addysg uwch yng Nghymru wedi dangos ei ymrwymiad i bartneriaeth ymhellach drwy gyhoeddi datganiad partneriaeth. Mae’r datganiad hwn yn nodi pam mae partneriaeth yn bwysig a sut gall partneriaethau weithio i fyfyrwyr, staff a phrifysgolion.

Siarteri Myfyrwyr

Rydym wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar ddatblygu siarteri myfyrwyr. Rydym wedi gofyn i bob sefydliad a reoleiddir a/neu a gyllidir fod â siarter myfyrwyr o 2012/13 ymlaen. Rydym wedi parhau i adolygu’r cyfarwyddyd, gyda’r diweddariad diwethaf yn 2019.

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn nodi bod rhaid i sefydliad a reoleiddir a/neu a gyllidir ddarparu datganiad lefel uchel i gynghori ei fyfyrwyr ynghylch beth fyddai’n digwydd pe bai eu cwrs neu eu sefydliad yn dod i ben. Rydym wedi cytuno ar ddatganiad gwarchod myfyrwyr gyda Phrifysgolion Cymru, y gall pob sefydliad ei fabwysiadu neu ei addasu fel sy’n briodol.

Mae’r datganiad fel a ganlyn: “Bydd y Brifysgol yn gwasanaethu ei rhwymedigaethau cytundebol i fyfyrwyr ac yn cydymffurfio â’i hymrwymiadau o dan y gyfraith defnyddwyr fel yr amlinellir gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. Trwy wneud hynny, bydd Prifysgolion yn gweithio i warchod buddiannau myfyrwyr wrth ymateb i amgylchiadau fel newidiadau arwyddocaol i sut cyflwynir cwrs neu gau cwrs. Mae gan y Brifysgol weithdrefnau yn eu lle i ymateb i’r amgylchiadau hyn a fydd yn lliniaru’r effaith bosibl ar fyfyrwyr ac sy’n cydnabod gwahanol anghenion ei chorff amrywiol o fyfyrwyr.”

Bydd y datganiad hwn, neu ddolen ato, yn cael ei gynnwys yn yr holl siarteri myfyrwyr o 2019/20 ymlaen fan bellaf.

Cyllid Undebau Myfyrwyr

Rydym wedi cyhoeddi cyfarwyddyd ar arfer da mewn cyllido undebau myfyrwyr effeithiol a democrataidd, a chynrychiolaeth myfyrwyr ar gyfer ymgynghori. Mae hyn yn cynnwys egwyddorion a ddylai fod yn sail i gyllido Undebau Myfyrwyr (UM), egwyddorion a ddylai fod yn sail i gytundeb perthynas rhwng yr UM a’r sefydliad; a chyfres gyffredin o swyddogaethau craidd y dylai pob UM eu darparu. Roedd yn ofynnol i’r rhain fod yn eu lle erbyn 2012/13. Adolygwyd y cyfarwyddyd gennym yn 2014.


Rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth am effaith siarteri myfyrwyr a chyfarwyddyd cyllid undebau myfyrwyr.

W14/04HE: Effaith y cyfarwyddyd ar siarteri myfyrwyr, ac ar arfer da mewn cyllido undebau myfyrwyr effeithiol a democrataidd, a chynrychiolaeth myfyrwyr


Skip to top of page or to page menu