Skip to page content

Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru

Cyhoeddwyd y Fframwaith Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Cymru, sy’n rhoi sicrwydd i CCAUC o ansawdd addysg darparwyr AU.

Cafodd y Fframwaith ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2018 a'i ddiweddaru ym mis Gorffennaf 2019. Cafodd ei ddiweddaru ym mis Ebrill 2020 i gynnwys datganiad sicrwydd ychwanegol ynghylch ansawdd ar gyfer y corff llywodraethu (Cylchlythr W20/10HE).

Yn sail iddo mae cyfres o ofynion rheoleiddio sylfaen, sy’n cyd-fynd â’r rhai yn Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae gwaith ar draws Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn perthynas â safonau gradd yn sail i’r gofynion hyn.

Mae’r Fframwaith yn adeiladu ar brosesau presennol ac mae wedi’i gynllunio i leihau’r baich ar ddarparwyr, gan sicrhau bod gan gyrff llywodraethu sefydliadau a reoleiddir adnoddau i roi sicrwydd i CCAUC.

Mae’r materion trawsbynciol ledled y DU yn cynnwys y canlynol:
  • yr angen am warchod yr ymdeimlad o system o ansawdd ledled y DU
  • cydymffurfiaeth â disgwyliadau ansawdd rhyngwladol
  • rôl hanfodol myfyrwyr fel partneriaid mewn ansawdd.
Bydd y Fframwaith Asesu Ansawdd yn cyflawni ‘darllen ar draws’ y DU drwy gyfrwng y mecanweithiau canlynol a rennir:
  • Rhannu safonau gradd, drwy gyfrwng y Fframwaith ledled y DU ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (FHEQ)
  • System arholi allanol gryfach
  • Dull o weithredu a rennir gydag elfennau cysylltiedig ag ansawdd y Gofynion Rheoleiddio Sylfaen
  • Gallu sefydliadau yng Nghymru i gymryd rhan yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr, os ydynt yn dymuno.
Mae’r fframwaith yn cynnwys y canlynol:

Hefyd bydd yr elfennau hyn o’r fframwaith yn sail i’r cynllunio mynediad a ffioedd blynyddol a’r prosesau adolygu risg sefydliadol.

Proses cynllunio mynediad a ffioedd.

Darperir y rhyng-gysylltu rhwng yr elfennau isod:

Rhyng-gysylltu trefniadau

Byddwn yn rhoi sylw i’r pryderon perthnasol i ansawdd a safonau drwy ein gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion yn erbyn sefydliadau.

Mae darparwyr yng Nghymru sy’n gofyn am ddynodiad cwrs angen cymryd rhan mewn adolygiad ansawdd.

Skip to top of page or to page menu