Skip to page content

Asesu, sicrhau a gwella ansawdd

O dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 rhaid i ni asesu, neu wneud trefniadau i asesu, ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan neu ar ran pob sefydliad a reoleiddir. Rydym yn gwneud hyn drwy gyfrwng ein prosesau asesu ansawdd. Hefyd rydym yn gwneud hyn gydag Advance HE i gefnogi’r gymuned addysg uwch i wella ansawdd dysgu ac addysgu.

Asesu Ansawdd

Rhoddir sylw i’n cyfrifoldebau asesu ansawdd o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015, (‘y Ddeddf’) gan ein Pwyllgor Asesu Ansawdd. Mae’r Ddeddf yn gofyn i ni asesu, neu wneud trefniadau i asesu, ansawdd yr addysg a ddarperir yng Nghymru gan neu ar ran pob sefydliad a reoleiddir. Mae trefniadau Asesu Ansawdd yn berthnasol i bob darpariaeth, gan gynnwys darpariaeth ddwyieithog a Chyfrwng Cymraeg.

Fel rhan o’r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru, mae’n ofynnol i sefydliadau a reoleiddir yng Nghymru gael adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol gan sefydliad a restrir ar y Gofrestr Sicrwydd Ansawdd Ewropeaidd ar gyfer Addysg Uwch. Mae’r Adolygiad Gwella Ansawdd wedi cael ei ddatblygu gan yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch gyda CCAUC i fodloni’r gofyniad hwn. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y QAA. Pwrpas yr adolygiad hwn yw diwallu budd cyhoeddus o ran gwybod bod y ddarpariaeth AU yng Nghymru o safon ac ansawdd academaidd priodol, yn erbyn y gofynion rheoleiddio sylfaen. Rydym wedi derbyn cadarnhad gan y Swyddfa Gartref bod yr Adolygiad Gwella Ansawdd yng Nghymru’n bodloni gofynion y Swyddfa Gartref ar gyfer goruchwyliaeth addysgol.

O dan y Ddeddf, mae gennym bwerau mewn perthynas â darpariaeth sydd, neu’n debygol o fod, yn annigonol. Mae’r Ddeddf yn diffinio hyn fel ‘annigonol i ddiwallu anghenion rhesymol y rhai sy’n derbyn yr addysg neu’n dilyn y cwrs’. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried bod yr anghenion rhesymol wedi cael eu diwallu os yw darparwr yn cael dyfarniad o ‘Yn bodloni’r gofynion yn y categorïau barnu’ yn yr adolygiad QER. Ym mhob achos, bydd sefydliad a reoleiddir sy’n cael canlyniad ‘yn bodloni’r gofyniad gydag amodau’ neu ‘ddim yn bodloni’r gofyniad’ yn cael ei ystyried fel sefydliad ag ansawdd sydd, neu’n debygol o fod, yn annigonol. Bydd yn amodol ar y gweithdrefnau y manylir arnynt yn y ddogfen hon, cyn dod yn destun yr ymyriadau ansawdd annigonol a amlinellir yn y Datganiad Trawsnewidiol o Ymyriad. Mae ein prosesau ansawdd annigonol cyn yr ymyriad ar gael ar ein gwefan ni.

Gweithio â sefydliadau eraill

Rydym yn gweithio â sefydliadau eraill fel Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol, y Comisiwn Elusennau, y Swyddfa Gartref a Chyrff Dyfarnu (os yw hynny’n berthnasol) er mwyn cyflawni ein dyletswyddau o dan y Ddeddf.

Mae ein Memorandwm o Ddealltwriaeth gydag Estyn a’r QAA yn darparu fframwaith ar gyfer perthnasoedd gwaith rhyngom ni, i sicrhau cydweithredu effeithlon ac effeithiol mewn perthynas ag adolygu addysg uwch yng Nghymru. Mae’n ymrwymo i osgoi dyblygu ymdrechion, adnabod gweithgareddau o ddiddordeb cyffredin lle byddai cydweithredu o fantais i ddysgu mewn addysg uwch, a rhannu arbenigedd i gefnogi gwelliant parhaus yn ansawdd yr addysg.

Skip to top of page or to page menu