Cwestiynau Cyffredin Unistats


Ynglŷn ag Unistats

Pwy sy'n cyllido ac yn berchen ar Unistats?

Mae Unistats yn eiddo i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor Cyllido'r Alban ac Adran Cyflogaeth a Dysgu, Gogledd Iwerddon, ac yn cael ei chyllido ganddynt.

Beth yw diben Unistats?

Rydym am sicrhau bod gan ddarpar fyfyrwyr a'u cynghorwyr fynediad at wybodaeth gadarn, ddibynadwy y gellir ei chymharu er mwyn eu helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am ble a beth i'w astudio.

Pa gyrsiau sydd wedi'u cynnwys ar Unistats?

Mae Unistats yn darparu gwybodaeth am gyrsiau gradd llawn amser a rhan amser.

Er mwyn ymddangos ar y wefan, rhaid i'r cyrsiau gael eu cynnal drwy'r sefydliadau y mae'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn asesu eu haddysgu'n ffurfiol.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys rhaglenni gradd a addysgir drwy golegau addysg bellach yng Nghymru a Lloegr (mae hyn yn berthnasol i golegau a ariennir yn anuniongyrchol drwy sefydliad addysg uwch a chyrsiau y mae HEFCE yn eu cyllido'n uniongyrchol).

Yr unig eithriadau yw cyrsiau byr (sy'n para un flwyddyn neu un flwyddyn gyfwerth ag amser llawn neu lai), y cyrsiau hynny a gyflenwir dramor, a chyrsiau sydd wedi cau.

Nid yw'n cynnwys gwybodaeth am gyrsiau ôl-radd.

Ceir rhagor o wybodaeth am hyn ar wefan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (AYAU).

Sut ydych chi'n penderfynu ar y wybodaeth i'w chyhoeddi?

Yr enw ar y wybodaeth graidd a gyhoeddir ar Unistats yw'r Set Gwybodaeth Allweddol (KIS).

Mae hyn yn cynnwys y wybodaeth sydd fwyaf defnyddiol i ddarpar fyfyrwyr, yn ôl ein hymchwil.

Am fwy o wybodaeth am ddata Unistats ewch i http://unistats.direct.gov.uk/find-out-more

Ble galla i ddod o hyd i ystadegau defnyddio ar gyfer gwefan Unistats?

Bob tri mis, mae HEFCE yn cyhoeddi ystadegau defnyddio llawn ar gyfer safle Unistats ar wefan HEFCE. Gweler y ffigurau yma [LINK TO http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/lt/publicinfo/kis/usage/]

Defnyddio Unistats a'r data

Rwy'n cael trafferth gyda'r cyfrinair newydd, beth ddylwn i ei wneud?

Yn hytrach na theipio'r cyfrinair newydd eto, rhowch gynnig ar ei gopïo a'i ludo'n uniongyrchol. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r un cyfeiriad e-bost ag a ddefnyddiwyd i gofrestru. Os ydych chi'n parhau i gael problemau cysylltwch â ni yn kis@hefce.ac.uk.

Sut galla i wneud cais am gyrsiau mewn colegau a phrifysgolion?

Mae'r wybodaeth hon ar gael ar wefan UCAS Mae'r wefan hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr wneud cais ar-lein ar gyfer colegau a phrifysgolion ledled y DU.

Pam nad oes data ar gael ar gyfer cwrs weithiau?

Nid yw diffyg data'n adlewyrchu ansawdd y cwrs. Ceir nifer o resymau pam na fydd rhai cyrsiau'n dangos data KIS llawn. Er enghraifft:

  • Efallai nad yw'r cyrsiau mwyaf newydd wedi cael cyfle i gasglu data bodlonrwydd myfyrwyr o'r ‘Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr’, neu ddata cyflogaeth gan ‘Gyrchfannau Myfyrwyr syn Gadael Addysg Uwch’.
  • Ni fydd y cyrsiau newydd sbon wedi cael amser i greu data am barhad, cymwysterau wrth ddechrau, a'r radd y mae cyn-fyfyrwyr wedi'i hennill.
  • Efallai na fydd rhai cyrsiau sefydledig yn gallu dangos data am fodlonrwydd myfyrwyr neu ddata cyflogaeth. Efallai mai'r rheswm am hyn yw bod y cwrs yn derbyn nifer yn llai o fyfyrwyr, felly nid oes digon o ymatebion i'r arolwg er mwyn i'r data fod yn ystyrlon, neu i'r ymatebion aros yn ddienw. Gall data fod yn gamarweiniol os yw ond yn cynrychioli nifer fach o fyfyrwyr, a/neu lai na hanner y myfyrwyr ar y cwrs.

Pam bod y ffioedd weithiau'n wahanol ar Unistats i'r ffioedd sy'n cael eu hysbysebu ar wefannau prifysgolion?

Mae'r ffioedd ar Unistats yn nodi'r ffi uchaf posibl ar gyfer y cwrs wedi'i rannu gyda hyd y cwrs mewn blynyddoedd. Dangosir ffi ar wahân ar gyfer pob gwlad yn y DU, oherwydd bydd y ffi a delir yn dibynnu ar lle mae myfyriwr yn byw fel arfer.

Efallai y bydd gwefannau eraill yn dangos y ffi sy'n daladwy ym mlwyddyn gyntaf y cwrs, felly mae swm y ffioedd yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, a bydd y swm a ddangosir ar Unistats yn wahanol.

Dyma ddwy enghraifft sy'n esbonio sut y caiff ffi flynyddol gyfartalog ei chyfrifo ar Unistats.

Enghraifft 1
Gradd tair blynedd sy'n codi'r uchafsymiau canlynol:
Blwyddyn 1: 6000
Blwyddyn 2: 6500
Blwyddyn 3: 7000
Ffi Flynyddol Gyfartalog = (6000+6500+7000)/3 = 6500

Enghraifft 2
Gradd pedair blynedd gyda blwyddyn profiad gwaith sy'n codi'r uchafsymiau canlynol:
Blwyddyn 1: 9000
Blwyddyn 2: 9000
Blwyddyn 3 (Blwyddyn Profiad Gwaith): 2000
Blwyddyn 4: 9000
Ffi Flynyddol Gyfartalog = (9000+9000+2000+9000)/4 = 7250

Beth yw ystyr achrediad?

Mae'r cyrsiau sydd ar Unistats oll yn ddyfarniadau a gydnabyddir yn y DU. Yn ogystal â'r cymhwyster a ddyfernir efallai y bydd gan rai cyrsiau achrediad arall.

Mae hyn yn golygu bod gwerth proffesiynol y cymhwyster yn cael ei gydnabod yn ffurfiol gan Gorff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddiol (PSRB).

Mae'r cyrff hyn yn cynnwys y Cyngor Meddygol Cyffredinol, Bwrdd Cofrestru Penseiri, Cymdeithas Therapyddion Celf Prydain, a'r Sefydliad Ffiseg.

Hoffwn gynnwys fy nghwrs ar Unistats. Beth ddylwn i ei wneud?

Mae Unistats yn cynnwys gwybodaeth am gyrsiau gradd yn sefydliadau'r DU.

Er mwyn cyhoeddi gwybodaeth ar Unistats, bydd angen i ddarparwyr addysg uwch y DU danysgrifio i'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ac efallai y bydd angen cyflwyno data arall i HEFCE neu'r Awdurdod Safonau Addysg Uwch. Cysylltwch â ni yn kis@hefce.ac.uk i gael mwy o wybodaeth.

Pam bod yr ystadegau sydd ar gael ar gyfer fy nghwrs ddim fel yr oeddwn i'n ei ddisgwyl, a pham nad ydynt yn adlewyrchu ein sgorau diwethaf ar gyfer yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr?

Efallai mai’r rheswm am hyn yw ein bod yn grwpio data mewn rhai achosion.

Pan na fydd digon o ddata gyda ni i roi sampl digon o faint, byddwn yn grwpio data am gyrsiau a lefel pwnc dros gyfnod o amser hirach.

Os na fydd hyn yn creu sampl digon cryf, ni fyddwn yn cyhoeddi'r data perthnasol.

Pryd y caiff data Unistats ei ddiweddaru, a pha mor aml?

Caiff data Unistats ei ddiweddaru bob blwyddyn ym mis Medi.

Gall sefydliadau ddiweddaru eu data'n wythnosol i adlewyrchu unrhyw newidiadau yn eu rhaglenni. Bydd diweddariadau fel arfer yn cael eu prosesu a'u cyhoeddi bob dydd Mercher am 1200.

Nid yw rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau (API) Unistats yn caniatáu i mi gael mynediad i ddata KIS y gorffennol. Sut galla i gael gafael ar yr hen ddata?

Dyluniwyd API Unistats i ganiatáu i ddefnyddwyr holi ynghylch y setiau data cyfredol. Mae'r data sefydlog (yn cynnwys data hanesyddol) ar gael gan HESA

Casglu data Set Gwybodaeth Allweddol

Ble galla i ddod o hyd i wybodaeth am gasgliad data Set Gwybodaeth Allweddol 2014?

Mae canllaw ar gyfer casgliad 2014-15, yn cynnwys yr amserlen, ar gael ar wefan HESA.

Rydym hefyd yn cadarnhau manylion y dull casglu ac unrhyw newidiadau i'r teclyn Set Gwybodaeth Allweddol mewn cyhoeddiad bob mis Mai.

Teclyn Set Gwybodaeth Allweddol

Nid yw fy nheclyn Set Gwybodaeth Allweddol yn ymddangos yn gywir. Beth ddylwn i ei wneud?

Sicrhewch eich bod wedi dilyn y cyfarwyddyd.

Yn aml, ni fydd y data cywir yn cael ei ddangos am fod codau'r cyrsiau wedi newid, felly sicrhewch eich bod yn defnyddio'r codau mwyaf diweddar gyda'r person sy'n cyflwyno'ch data Set Gwybodaeth Allweddol.

Mae gennym nifer o opsiynau astudio a ffioedd ar gyfer pob un o'n cyrsiau gradd. A oes angen i ni gael teclyn ar wahân ar gyfer pob amrywiad ar gwrs (ar gyfer rhan amser, llawn amser, ac ati)?

Mae gan gyrsiau llawn amser a rhan amser ddata ar wahân. Mae hyn yn golygu os yw cwrs yn cael ei ddarparu'n llawn amser ac yn rhan amser, dylai sefydliadau ddarparu teclynnau ar wahân ar gyfer pob un.

Yn gyffredinol, dylid cael teclyn ar wahân ar gyfer pob cwrs a restrir ar Unistats.

Rydym yn disgwyl y bydd sefydliadau'n cymryd camau rhesymol pan fydd angen iddynt gynnwys nifer fawr o declynnau ar un dudalen.

Os ydych yn ansicr, holwch ni (kis@hefce.ac.uk).

Cyfathrebu a hysbysebu

Hoffwn hysbysebu gwasanaethau fy sefydliad/cwmni ar Unistats. Pwy y dylwn i gysylltu ag ef?

Fel gwefan annibynnol sy'n derbyn cyllid cyhoeddus, nid yw Unistats yn cynnwys hysbysebion.

Hoffem hyrwyddo Unistats. A oes gennych adnoddau hyrwyddol y gallem eu defnyddio?

Rydym yn darparu pecyn cymorth cyfathrebu, sy'n cynnwys fideos, posteri a chynlluniau gwersi hyd yn oed i helpu i hyrwyddo'r safle i ddarpar ymgeiswyr prifysgolion.

Mae gennym gyfrif twitter hefyd www.twitter.com/UnistatsUK