Skip to page content

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr

Mae gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF), gwefan Unistats, a Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS). Mae Rhan C Cod Ansawdd y DU ar gyfer addysg uwch (Gwybodaeth am ddarpariaeth addysg uwch) yn disgrifio'r disgwyliadau o ran y wybodaeth hon, y mae'n rhaid i ddarparwyr addysg uwch eu bodloni.

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn casglu adborth am fodlonrwydd myfyrwyr ar eu cwrs. Fe'i dechreuwyd yn 2005 a chaiff ei gynnal yn flynyddol. Gellir gweld canlyniadau'r adolygiad deng mlynedd o'r ACF ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS).

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ym mhob sefydliad addysg uwch (AU) a sefydliadau addysg bellach sy'n cael eu cyllido'n uniongyrchol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Mae rhai sefydliadau AU yn yr Alban wedi dewis cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Mae canlyniadau’r AMC diweddaraf wedi’u cyhoeddi ar wefan Darganfod y Brifysgol, sy’n cynnwys gwybodaeth i’ch helpu i:

  • benderfynu ai’r brifysgol yw’r dewis iawn i chi
  • dewis beth i’w astudio ac ymhle
  • canfod a chymharu cyrsiau

Mae data'r ACF o flynyddoedd blaenorol ar gael ar wefan yr OFS.

Hefyd mae canlyniadau o ACF 2018 ar gael ar ffurf Tableau gweledol o wefan yr Office for Students. Mae canllaw a dogfen o gwestiynau cyffredin yn dangos sut gellir defnyddio’r adnodd hwn.

Mae canlyniadau mwy manwl yr ACF ar gael i sefydliadau ac undebau myfyrwyr at ddibenion mewnol, trwy wefan darparwyr yr ACF. Mae hyn yn cynnwys sylwadau ansoddol dienw nad ydynt yn cael eu cyhoeddi ar Unistats.

Goruchwylir y gwaith o ddatblygu gwybodaeth gyhoeddus am AU, gan gynnwys yr ACF, gan Grŵp Gwybodaeth a Chynghori i Fyfyrwyr (SIAG).

Gwybodaeth am Gyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym ni a chyrff cyllido addysg uwch eraill y DU wedi bod yn cefnogi gwelliannau i’r wybodaeth sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr a ôl-raddedig a addysgir.

Mae ymchwil wedi cael ei gyhoeddi sy'n nodi anghenion gwybodaeth penodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig. Mae wedi llunio argymhellion i sefydliadau addysg uwch a'r sector i wella gwybodaeth ar gyfer cynulleidfa amrywiol o ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig.

Datblygu arolwg o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir

Mae ‘Camau at Astudiaethau Ôl-radd’ yn wefan ar gyfer darpar fyfyrwyr ôl-radd a fydd yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt wneud eu dewisiadau astudio. Cafodd y wefan ei lansio yn 2015.

W15/15HE: Yn darparu gwybodaeth ôl-raddedig a addysgir, a lansio Camau at Astudio Ôl-raddedig


Skip to top of page or to page menu