Skip to page content

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr

Mae gwybodaeth gyhoeddus ar gyfer myfyrwyr yn cynnwys yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF), gwefan Unistats, a Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS). Mae Rhan C Cod Ansawdd y DU ar gyfer addysg uwch (Gwybodaeth am ddarpariaeth addysg uwch) yn disgrifio'r disgwyliadau o ran y wybodaeth hon, y mae'n rhaid i ddarparwyr addysg uwch eu bodloni.

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn casglu adborth am fodlonrwydd myfyrwyr ar eu cwrs. Fe'i dechreuwyd yn 2005 a chaiff ei gynnal yn flynyddol. Gellir gweld canlyniadau'r adolygiad deng mlynedd o'r ACF ar wefan y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS).

Cynhelir yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ym mhob sefydliad addysg uwch (AU) a sefydliadau addysg bellach sy'n cael eu cyllido'n uniongyrchol yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr. Mae rhai sefydliadau AU yn yr Alban wedi dewis cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Caiff canlyniadau'r ACF mwyaf diweddar eu cyhoeddi ar wefan Unistats, sydd hefyd yn cynnwys data am gymwysterau mynediad myfyrwyr, cynnydd a chanlyniadau gradd, a gwybodaeth am yrfaoedd a chyfleoedd astudio pellach. Mae data'r ACF o flynyddoedd blaenorol ar gael ar wefan yr OFS.

Hefyd mae canlyniadau o ACF 2018 ar gael ar ffurf Tableau gweledol o wefan yr Office for Students. Mae canllaw a dogfen o gwestiynau cyffredin yn dangos sut gellir defnyddio’r adnodd hwn.

Mae canlyniadau mwy manwl yr ACF ar gael i sefydliadau ac undebau myfyrwyr at ddibenion mewnol, trwy wefan darparwyr yr ACF. Mae hyn yn cynnwys sylwadau ansoddol dienw nad ydynt yn cael eu cyhoeddi ar Unistats.

Goruchwylir y gwaith o ddatblygu gwybodaeth gyhoeddus am AU, gan gynnwys yr ACF, gan Grŵp Gwybodaeth a Chynghori i Fyfyrwyr (SIAG).

Setiau gwybodaeth allweddol (KIS)

Mae Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS) yn setiau cymharol o wybodaeth safonol am gyrsiau gradd llawn amser a rhan amser sydd wedi'u llunio i ddiwallu anghenion gwybodaeth darpar fyfyrwyr ac maent yn cael eu cyhoeddi ar wefan Unistats. Yma gall ddarpar fyfyrwyr gymharu data am gyrsiau gwahanol, pethau fel cyfraddau boddhad myfyrwyr, gwybodaeth am gyrsiau, data cyflogaeth a chyflog, costau llety, gwybodaeth ariannol a boddhad myfyrwyr ag Undeb y Myfyrwyr (Cymdeithas neu Urdd) yn eu sefydliad.

Gwybodaeth am Gyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym ni a chyrff cyllido addysg uwch eraill y DU wedi bod yn cefnogi gwelliannau i’r wybodaeth sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr a ôl-raddedig a addysgir.

Mae ymchwil wedi cael ei gyhoeddi sy'n nodi anghenion gwybodaeth penodol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig. Mae wedi llunio argymhellion i sefydliadau addysg uwch a'r sector i wella gwybodaeth ar gyfer cynulleidfa amrywiol o ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig.

Datblygu arolwg o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir

Mae ‘Camau at Astudiaethau Ôl-radd’ yn wefan ar gyfer darpar fyfyrwyr ôl-radd a fydd yn cefnogi myfyrwyr wrth iddynt wneud eu dewisiadau astudio. Cafodd y wefan ei lansio yn 2015.

W15/15HE: Yn darparu gwybodaeth ôl-raddedig a addysgir, a lansio Camau at Astudio Ôl-raddedig


Skip to top of page or to page menu