Skip to page content

Dysgu ac addysgu

Hyrwyddwn addysgu rhagorol drwy ein strategaeth gwella ansawdd.

Rydym yn cyllido gwaith gyda’r Academi Addysg Uwch i gefnogi’r gymuned addysg uwch (AU), er mwyn gwella ansawdd ac effaith y dysgu a’r addysgu. Roedd yr Academi Addysg Uwch yn cefnogi rhaglen Cyfeiriadau'r Dyfodol, a oedd â'r nod o wella meysydd penodol o brofiad dysgu'r myfyriwr, trwy annog staff academaidd a chymorth, a’r myfyrwyr, i rannu arferion da presennol gyda’i gilydd ac i greu syniadau a modelau ar gyfer arloesi mewn dysgu ac addysgu.

Mae ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau Myfyrwyr yn arwain ein gwaith yn y maes yma.

Ein nod ni yw sicrhau bod gan y dysgwyr i gyd fynediad at brofiadau dysgu o ansawdd uchel. Hefyd rydym yn ceisio cynorthwyo sefydliadau i gynnig mwy o hyblygrwydd a hygyrchedd o ran darpariaeth, gan gynnwys hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg a rhoi ystyriaeth lawn i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

TEF (Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr)


Yn 2016, cyflwynodd Llywodraeth y DU fframwaith i gydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol ar lefel israddedig.

Mae data TEF yn ystyried faint o fyfyrwyr sy'n parhau â'u cwrs o un flwyddyn i'r llall, canlyniadau cyflogaeth graddedigion, a safbwyntiau myfyrwyr am eu profiadau a gesglir yn yr ACF. Gweinyddir y TEF gan OfS ar ran Adran Addysg Lloegr. Gellir cael rhagor o wybodaeth am TEF ar wefan OfS.

Mae darparwyr addysg uwch yng Nghymru wedi cael cyfle i wneud cais am TEF yn debyg i sefydliadau yn Lloegr. Nid yw TEF yn rhan o gyfrifoldebau CCAUC. Mater i sefydliadau cymwys yng Nghymru yw penderfynu a ydynt am gymryd rhan yn TEF ai peidio.

Mae OfS wedi cyhoeddi manylion aelodau Panel TEF.

Mae camau ychwanegol wedi’u cymryd i sicrhau bod y cyd-destun yng Nghymru yn cael ei adlewyrchu a’i ddeall yn llawn ym mhrosesau TEF; mae’r rhain yn cynnwys hyfforddiant pwrpasol ar y cyd-destun yng Nghymru a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, a darparu papur cyd-destunol cryno wedi’i baratoi gan CCAUC mewn ymgynghoriad â Phrifysgolion Cymru.

Skip to top of page or to page menu