Skip to page content

Dysgu ac addysgu

Rydym yn hybu addysgu rhagorol drwy gyfrwng ein strategaeth gwella ansawdd.

Rydym yn cyllido gwaith gydag AUYmlaen (AdvanceHE) i gefnogi’r gymuned addysg uwch (AU) er mwyn gwella ansawdd ac effaith dysgu ac addysgu. Cefnogodd AdvanceHE (oedd yn cael ei adnabod fel yr Academi Addysg Uwch gynt) y rhaglen ‘Future Directions’ oedd yn ceisio gwella meysydd penodol ym mhrofiad dysgu’r myfyrwyr, drwy annog staff academaidd a chefnogi, a myfyrwyr gyda’i gilydd, i rannu arferion da cyffredinol a chreu syniadau a modelau ar gyfer arloesi mewn dysgu ac addysgu. Mae ein Pwyllgor Cyfleoedd a Chyflawniadau’r Myfyrwyr (SOAC) yn arwain ein gwaith yn y maes hwn.

Ein nod ni yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael profiad dysgu o ansawdd da. Hefyd rydym eisiau helpu sefydliadau i ddarparu mwy o hyblygrwydd a hygyrchedd yn eu darpariaeth, gan gynnwys hwyluso addysg cyfrwng Cymraeg a rhoi ystyriaeth lawn i gydraddoldeb ac amrywiaeth

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) a Chanlyniadau Myfyrwyr


Yn 2016, cyflwynodd Llywodraeth y DU fframwaith i gydnabod a gwobrwyo dysgu ac addysgu rhagorol ar lefel israddedig.

Mae data’r Fframwaith yn ystyried faint o fyfyrwyr sy’n parhau ar eu cwrs o un flwyddyn i’r nesaf, canlyniadau cyflogaeth ar lefel raddedig, a safbwyntiau’r myfyrwyr am eu profiad a gesglir yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF). Gweinyddir y Fframwaith gan y Swyddfa Fyfyrwyr (OfS) ar ran yr Adran Addysg yn Lloegr. Mae mwy o wybodaeth am y Fframwaith ar gael ar wefan yr OfS.

Mae darparwyr addysg uwch Cymru wedi cael cyfle i wneud cais am y Fframwaith ar sail debyg i sefydliadau yn Lloegr. Nid yw’r Fframwaith yn rhan o gyfrifoldebau CCAUC. Sefydliadau cymwys Cymru sydd i benderfynu a ydynt yn dymuno cymryd rhan yn y Fframwaith ai peidio.

Penderfynir ar raddau’r Fframwaith gan aelodau Panel y Fframwaith gyda chyngor gan gronfa ehangach o aseswyr. Mae rhestr o’r aelodau Panel a’r aseswyr cyfredol wedi cael ei chyhoeddi gan yr OfS.

Cymerwyd camau ychwanegol i sicrhau bod cyd-destun Cymru’n cael ei adlewyrchu a’i ddeall yn llawn ym mhrosesau’r Fframwaith; mae’r rhain yn cynnwys hyfforddiant pwrpasol ar gyd-destun Cymru a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a darparu papur cyd-destunol byr wedi’i baratoi gan CCAUC gan ymgynghori â Phrifysgolion Cymru.

Skip to top of page or to page menu