Skip to page content

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Nod Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) yw cynnig mwy o hyblygrwydd i ddysgwyr yn y ffordd maent yn astudio a chynorthwyo gyda chynnydd o un lefel i'r nesaf a rhwng gwahanol fathau o ddysgu, er enghraifft, rhwng addysg bellach ac uwch

Mae’n caniatáu i fyfyrwyr ennill credydau wrth iddynt astudio a chronni credydau i ennill cymwysterau. Mae pob sefydliad addysg uwch yng Nghymru wedi mabwysiadu'r FfCChC.

Caiff y Fframwaith ei weithredu gan dîm sydd wedi’i leoli yn Llywodraeth Cymru. Mae’r Cynllun Gweithredu a'r Llawlyfr, yn cynnwys animeiddiad fideo byr sy'n cyflwyno Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru ac yn darparu cefnogaeth ac arweiniad ar gyfer rhoi'r Fframwaith ar waith yn effeithiol.

Manteision FfCChC
I ddysgwyr, mae'n cynnig system sydd:
 • yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi cyflawniadau
 • yn cynorthwyo’u cynnydd mewn addysg a chyflogaeth ledled y DU, yn ogystal ag Ewrop o bosibl
 • yn ei gwneud yn haws iddynt drosglwyddo eu gwybodaeth a’u sgiliau rhwng llywbrau gyrfa a darparwyr addysg a hyfforddiant
 • yn eu galluogi i gronni credydau i fodloni anghenion datblygu gyrfa a phersonol.
I gyflogwyr, mae’n cynnig ffordd o:
 • asesu gwerthoedd perthynol cymwysterau gwahanol yn hawdd
 • annog mwy o bobl yng Nghymru i ddatblygu’r sgiliau i fodloni eu gofynion
 • goresgyn diffygion sgiliau.
I eraill, fel prifysgolion, colegau, ysgolion a chyrff dyfarnu, mae’n cynnig fframwaith sy’n eu galluogi i:
 • ymateb i anghenion newidiol y farchnad
 • hyrwyddo trosglwyddo a dilyniant ymysg dysgwyr
 • creu dysgu perthnasol sydd wedi’i deilwra
 • gwneud addysg a hyfforddiant ôl-16 yn fwy ymatebol i anghenion darpar fyfyrwyr
 • annog mwy o bobl yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau i ateb eu gofyniadau
 • gorchfygu prinder sgiliau
Skip to top of page or to page menu