Skip to page content

Gwella dysgu ac addysgu drwy dechnoleg

Mae dysgu ac addysgu drwy dechnoleg yn helpu i roi lle blaenllaw i brosesau sy’n cael eu gwella gan dechnoleg ar gyfer dysgu mewn addysg uwch. Mae cynnwys technoleg mewn addysg yn helpu i siapio profiad dysgu ac addysgu corff cynyddol amrywiol o fyfyrwyr dros amser.

Learning Analytics Cymru

O fis Medi 2018 ymlaen, bydd CCAUC yn rhannol gyllido dwy flynedd o brosiect tair blynedd newydd i helpu prifysgolion a cholegau i ddadansoddi data myfyrwyr i helpu i wella’r gefnogaeth, fel bod myfyrwyr yn cael gwell canlyniadau dysgu.

Bydd prosiect Learning Analytics Cymru, a fydd yn cyllido darparwyr addysg uwch dros dair blynedd i weithio gyda gwasanaeth dadansoddeg dysgu Jisc yn galluogi sefydliadau i adnabod patrymau data er mwyn helpu myfyrwyr i ddeall eu hanghenion dysgu eu hunain ac adnabod meysydd i’w gwella, a ddylai gynyddu cyfraddau cadw a chyflawni blaenoriaethau ehangu mynediad yn well.

Prosiect Gwella Dysgu ac Addysgu drwy Dechnoleg (ELTT) 2007-2018

Fis Mawrth 2018 cyhoeddwyd adroddiad terfynol gennym ar yr adolygiad o Wella Dysgu ac Addysgu drwy dechnoleg. Aeth yr adolygiad ati i werthuso’r strategaeth yn seiliedig ar gyflawni ei amcanion ac effaith buddsoddiad.

Mae crynodeb o’r prosiect ar gael ac aethom ati i greu dogfen gryno am yr effaith gafodd y strategaeth ar sefydliadau addysg uwch.

Fel rhan o’n fersiwn a ddiwygiwyd ddiwethaf o’r strategaeth, W14/31HE, darparodd sefydliadau addysg uwch y canlynol i ni:

Eu hoff astudiaeth achos

Eu hastudiaeth achos fwyaf symudol

Astudiaethau achos gyda gwersi a ddysgwyd

Crynodeb cyffredinol o’r astudiaethau achos

Skip to top of page or to page menu