Skip to page content

GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

CCAUC yw prif fuddiolwr dau o weithrediadau Cronfa Gymdeithasol Ewrop, a elwir yn Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Daw’r cyllid o dan Flaenoriaeth Cyrhaeddiad Ieuenctid rownd 2014 i 2020 y cyllid strwythurol, yn benodol Blaenoriaeth Echel 3 Amcan Penodol 2 (lleihau nifer yr ieuenctid 11 i 24 oed sy’n wynebu risg o NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant)). Eu pwrpas yw cefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ifanc ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru ac maent wedi’u hanelu at y rhai sy’n wynebu rhwystrau wrth geisio cael profiad gwaith ac sy’n wynebu’r risg fwyaf o beidio â sicrhau cyflogaeth, addysg na hyfforddiant wrth adael eu cwrs addysg uwch. Mae’r gweithrediadau’n cael eu cyllido ar hyn o bryd o 1 Ebrill 2016 tan 31 Mawrth 2019.

Mae’r gweithrediadau’n bartneriaeth rhwng CCAUC a’r naw prifysgol yng Nghymru. Maent yn darparu cyfleoedd profiad gwaith teilwredig ar gyfer myfyrwyr llawn amser dan 25 oed, a chefnogaeth gysylltiedig i’w helpu i gael y gorau o’u profiad a chynllunio eu camau nesaf.

Rydym yn helpu’r myfyrwyr hynny sydd, oherwydd eu hamgylchiadau neu eu hanghenion, yn ei chael yn anodd cael profiad gwaith ac sydd angen mwy o gefnogaeth nag y maent yn gallu ei chael gan y ddarpariaeth gyflogadwyedd sydd wedi’i hymgorffori a’r mentrau eraill sydd ar gael i bob myfyriwr.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn www.gowales.ac.uk neu anfonwch neges i atwe@hefcw.ac.uk

Skip to top of page or to page menu