Skip to page content

Busnes a chymunedau

Mae CCAUC yn cefnogi'r sector addysg uwch mewn gweithgareddau sy'n cyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru. Mae hyn yn cynnwys cryfhau'r berthynas rhwng sefydliadau addysg uwch (AU) a'r sectorau cyhoeddus a phreifat, a rhwng sefydliadau addysg uwch a'u cymunedau lleol.

Ein nod yw sicrhau bod y wybodaeth a gynhyrchir gan addysg uwch Cymru yn cael ei chymhwyso a’i datblygu er budd ein heconomi a’n cymdeithas. Mae ein Pwyllgor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltiad yn llywio strategaeth a pholisi yn y maes hwn.

Buodd ein Cronfa Arloesedd ac Ymgysylltu'n yn cefnogi gweithgaredd sefydliadau AU yn y maes hwn yn uniongyrchol.

Ymchwil, Arloesedd ac Ymwneud: Rôl a chynllun gweithredu CCAUC i 2015/16 (Rhagfyr 2014) (Saesneg yn unig)


Ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu mewn cyd-destun rhyngwladol (Saesneg yn unig)

Skip to top of page or to page menu