Skip to page content

Daganiadau i'r wasg 2014

 • Bodlonrwydd myfyrwyr ar ei lefel uchaf erioed yng Nghymru
 • Dyddiad: 12 Awst 2014
 • Mae 85% o fyfyrwyr Cymru'n fodlon ar eu darpariaeth addysg uwch yn gyffredinol, yn ôl yr arolwg diweddaraf o brifysgolion a cholegau addysg bellach.
 • Gwnaeth boddhad cyffredinol gynyddu 1 pwynt canran ers 2013, gyda dau draean o'r holl gategorïau wedi gwella o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.
 • Prifysgolion a cholegau'n croesawu strategaeth ddigidol ar gyfer addysg uwch
 • Dyddiad: 8 Awst 2014
 • Mae prifysgolion a cholegau yn defnyddio technoleg newydd er mwyn rhyngweithio mwy gyda myfyrwyr y tu allan i'r neuadd ddarlithio, yn ôl yr adolygiad diweddaraf o strategaeth ddigidol Cymru ar gyfer addysg uwch.
 • Tra roedd y strategaeth yn ffocysu yn wreiddiol ar sut y gall technoleg wella cwrs myfyriwr, mae prifysgolion wedi cynyddu eu defnydd o dechnoleg y tu allan i'r ystafell ddosbarth yn ogystal â thu fewn iddi.
 • Ymchwil Cymru yn cael ei fachu gan fusnesau
 • Dyddiad: 11 Mehefin 2014
 • Mae ymchwilwyr prifysgolion Cymru ymhlith y mwyaf llwyddiannus yn y DU wrth gydweithio â busnesau, cyrff cymunedol a'r sector cyhoeddus, yn ôl adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi yfory.
 • Mae'r trydydd arolwg blynyddol ar ddeg yn ymchwilio i'w rhyngweithiad â chymunedau a busnesau yn dangos bod prifysgolion Cymru yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau o ran ymchwil ar y cyd, gan gymryd cyfran o 7.4% o incwm yn y DU. Mae cyfanswm eu hincwm drwy gydweithio neu gontractio gyda busnesau a chyrff eraill yn parhau i ddangos twf cyson flwyddyn ar ôl blwyddyn.
 • Cyllid ar gyfer addysg uwch yn 2014/15
 • Dyddiad: 23 Mai 2014
 • Bydd £385 miliwn o adnoddau Llywodraeth Cymru yn cael eu clustnodi i brifysgolion ym mlwyddyn academaidd 2014/15 gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).
 • Mae'r adnoddau'n cynnwys taliadau grantiau ffioedd hyd at £5,315 i bob myfyriwr cymwys o Gymru lle bynnag y byddant yn astudio yn y DU, ac i fyfyrwyr cymwys yr UE sy'n astudio yng Nghymru, yn ogystal â grantiau strategol a fformiwla a neilltuwyd gan CCAUC i sefydliadau addysg uwch (AU) yng Nghymru.
 • Myfyrwyr yn elwa ar gysylltiadau tynnach rhwng prifysgolion ac undebau myfyrwyr
 • Dyddiad: 27 Mawrth 2014
 • Mae undebau myfyrwyr yng Nghymru wedi croesawu arweiniad sydd wedi cryfhau'r berthynas rhwng prifysgolion a myfyrwyr.
 • Mae'r canllawiau - a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011 - yn argymell sut i gyllido undebau myfyrwyr yn effeithiol, a sut y dylai prifysgolion ac undebau myfyrwyr gyfleu eu rolau a'u cyfrifoldebau yn siarterau'r myfyrwyr.
Skip to top of page or to page menu