Skip to page content

Newyddion

 • Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg CCAUC: Lle gwag ar gyfer aelod annibynnol
 • Dyddiad:  05 Hydref 2018
 • Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg CCAUC yn monitro pa mor effeithiol a digonol yw llywodraethiant corfforaethol, rheolaeth fewnol, a threfniadau rheoli risg CCAUC a'r sefydliadau addysg uwch yr ydym yn eu cyllido.

  Rydym yn chwilio am rywun i ddod â safbwynt annibynnol, allanol i waith y pwyllgor.

  Caiff yr holl geisiadau eu trin yn yr un modd, a phenodir ar sail teilyngdod. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn derbyn ceisiadau gan unigolion sy’n cael eu tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, gan gynnwys merched, pobl anabl, DLlE ac LHDT+.

  Dylid cyflwyno ceisiadau’n electronig i Dale Hall, i gyrraedd erbyn 30 Tachwedd 2018 fan bellaf.

  Mwy o wybodaeth

 • Ffurflen monitro cydraddoldeb

 • Darparwyr addysg uwch yn cynnig £28 miliwn o gefnogaeth i fyfyrwyr
 • Dyddiad:  02 Hydref 2018
 • Mae prifysgolion a cholegau wedi amlinellu yn eu cynlluniau mynediad a ffioedd sut byddant yn neilltuo mwy na £28 miliwn ar gyfer bwrsarïau, ysgoloriaethau a chyllid caledi i fyfyrwyr ym mlwyddyn academaidd 2019/20.

  Rydym bellach wedi cymeradwyo’r cynlluniau, sydd yn cynnwys buddsoddi mwy na £100 miliwn ym meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, fel denu a chadw grwpiau o fyfyrwyr a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch, gan sicrhau bod myfyrwyr yn gwneud cynnydd, yn cwblhau eu cyrsiau ac yn llwyddo, a gwella sgiliau cyflogadwyedd a chyflogaeth graddedigion.

 • Adroddiad gwerthuso newydd WISERDEducation ar gyfer 2018 ar gael nawr
 • Dyddiad:  02 Awst 2018
 • Yn cael ei gyllido gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a CCAUC, nod WISERDEducation yw datblygu gwell dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n dylanwadu ar batrymau cymryd rhan mewn addysg uwch yng Nghymru.

  Fis Mehefin 2017, aethom ati i gomisiynu WISERD i werthuso canlyniadau ein buddsoddiad yn WISERDEducation hyd yma, a llunio argymhellion ar ein cyfer ni ar hybu a meithrin gallu ar gyfer ymchwil addysgol o ansawdd uchel yng Nghymru.

  Canfu’r gwerthusiad y canlynol:
  • • Mae sawl rhanddeiliad yn cydnabod WISERDEducation fel y ‘brif’ raglen ar gyfer meithrin gallu mewn ymchwil addysg yng Nghymru.
  • • Er gwaetha’r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael, bodlonodd y rhaglen y disgwyliadau, a rhagori arnynt, yn ôl rhanddeiliaid allanol.
  • • Llwyddodd y rhaglen i gyflwyno cyfresi data mawr ar grwpiau o ddata o ansawdd uchel.
  • • Roedd darparu cefnogaeth ysgrifennu, a llefydd wedi’u cyllido yng nghynadleddau WISERD, yn ddefnyddiol.
  • • Roedd gan y rhaglen reolaeth a llywodraethu da ac roedd yn darparu gwerth am arian, er bod y gyllideb oedd ar gael yn heriol.
  Argymhellodd yr adroddiad y canlynol:
  • • Dysgu gwersi oddi wrth lwyddiannau WISERDEducation er mwyn rhoi blaenoriaeth i ymyriadau meithrin gallu yn y dyfodol ar gyfer ymchwil addysgol o ansawdd uchel yng Nghymru.
  • • Buddsoddi mewn ymchwil addysgol sydd o fudd i nodweddion penodol cyd-destun Cymru.
  • • Datblygu agenda strategol ar gyfer hyfforddiant ymchwil a symudedd mewn addysg yng Nghymru.
  • • Buddsoddi mewn seilwaith ar gyfer mynediad ymchwil, cyfathrebu ac integreiddio.
  • • Codi proffil ymchwil addysgol yng Nghymru.
Skip to top of page or to page menu