Skip to page content

Newyddion 2019

 • Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU
 • Dyddiad:  11 Gorffennaf 2019
 • Mae rownd ddiweddaraf Cronfa Fuddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU (UKRPIF) yn cynnwys £200m+ i gefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol graddfa fawr ledled y DU. Bydd dwywaith gymaint o arian yn cael ei fuddsoddi eto ym mhob prosiect o ffynonellau nad ydynt yn ffynonellau cyhoeddus. Dyma chweched rownd UKRPIF, yr ail ddyfarniad i Brifysgol Abertawe, a’r trydydd dyfarniad yn gyffredinol i Gymru.
 • Yn ôl Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Mae’n newyddion ardderchog fod y portffolio lled-ddargludyddion yng Nghymru yn parhau i dyfu, gan gryfhau ein capasiti ymchwil a chynnig cyfleoedd gwirioneddol i gwmnïau sy’n gweithio yng Nghymru gael arloesi. Mae’r dyfarniad hwn yn dangos cryfder ein prosiectau ymchwil a gynhelir ar y cyd â’r diwydiant, ac yn dangos gwerth rhaglenni fel Sêr Cymru. Drwy’r rhaglen honno, a gweledigaeth ac ymrwymiad yr Athro Paul Meredith, bu modd i hyn fod yn bosibl. Mae gweld y gwaith yn datblygu yn brofiad cyffrous.”
 • Neges blog: Adolygu’r Fframwaith Asesu Ansawdd
 • Dyddiad:  05 Mehefin 2019
 • Fe wnes i ysgrifennu’n ddiweddar am adolygu ein cyfarwyddyd Siarter Myfyrwyr – wel, rydyn ni hefyd yn adolygu ein Fframwaith Asesu Ansawdd!
 • Y rheswm am hyn yw am fod cyd-destun addysg uwch yn parhau i newid. Ers i ni gyhoeddi’r fframwaith yn wreiddiol, mae’r Office for Students wedi’i ffurfio, mae’r Cod Ansawdd diwygiedig ar gyfer Addysg Uwch a’r cyfarwyddyd cysylltiedig wedi cael eu cyhoeddi, mae’r ffyrdd mae’r ddarpariaeth ryngwladol yn cael ei hasesu’n cael eu hadolygu, ac mae’r gwaith ar safonau gradd yn gwneud cynnydd, gyda chyhoeddi Dosbarthiadau Graddau’r DU: datganiad o fwriad yn ddiweddar.
 • Rydyn ni’n diwygio’r fframwaith er mwyn adlewyrchu’r datblygiadau hyn, yn ogystal â chyfeirio at ein gweithdrefnau newydd ar gyfer asesu ansawdd addysg.
 • Fel y byddech yn disgwyl efallai, fe wnaeth hyn i ni ystyried agweddau eraill ar y fframwaith, yn benodol y gofynion ar gyfer adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol. Bydd y rhai sydd ar fin comisiynu adolygiad o’r fath yn falch o glywed nad ydyn ni’n ychwanegu llawer, ar wahân i gynnwys cyfeiriadau wedi’u diweddaru at y cod ansawdd a’r dogfennau cysylltiedig.
 • Fodd bynnag, rydym wedi cytuno gyda’r QAA, ar ôl cael comisiwn gan brifysgolion yng Nghymru i gynnal yr adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol gan ddefnyddio’r dull Adolygiad Gwella Ansawdd, nad yw’n gwneud synnwyr iddynt gynnal yr adolygiad hwn yn erbyn pob elfen o’r sylfaen ar gyfer y fframwaith asesu ansawdd, er enghraifft, y cod llywodraethu perthnasol. Felly rydyn ni wedi cynnig ei gwneud yn gliriach ein bod yn disgwyl i adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol ystyried ansawdd a safonau, gan gynnwys y Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch, a disgwyliadau ac arferion craidd a chyffredin y Cod Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch.
 • Gan nad yw’r newidiadau i’r Fframwaith yn sylweddol, rydyn ni’n cynnal ‘ymgynghoriad meddal’. Mae hynny’n golygu ein bod yn gofyn am safbwyntiau Rhwydwaith Ansawdd Cymru y QAA, Grŵp Cynghori Dysgu ac Addysgu Dirprwy Is Gangellorion Prifysgolion Cymru, y rhwydwaith AU mewn AB, NUS Cymru ac undebau myfyrwyr.
 • Os oes gan unrhyw un arall ddiddordeb mewn gweld y cynigion drafft a chyflwyno sylwadau, cysylltwch â mi ar cliona.oneill@hefcw.ac.uk cyn 12 Mehefin. Rydym yn gobeithio cael y cyfarwyddyd terfynol wedi’i gymeradwyo a’i gyhoeddi erbyn mis Gorffennaf 2019.
 • Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr, CCAUC
 • Grwpiau addysg uwch yn tanlinellu ymrwymiad i safonau academaidd teg a thryloyw
 • Dyddiad:  20 Mai 2019
 • Mae Pwyllgor Sefydlog y DU ar gyfer Asesu Ansawdd (UKSCQA) wedi cyhoeddi ei Ddatganiad o Fwriad i sicrhau safonau academaidd tryloyw, cyson a theg mewn addysg uwch yn y DU.
 • Mae’r Datganiad, sy’n amlinellu ymrwymiad addysg uwch i warchod gwerth graddau’r DU, wedi cael ei lofnodi gan gyrff sy’n cynrychioli’r sector, gan gynnwys Prifysgolion Cymru, a’i gymeradwyo gan yr UKSCQA, sy’n cynnwys darparwyr a reoleiddir, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a chyrff cyllido a rheoleiddio fel CCAUC.
 • Mae’r Datganiad hefyd yn cynnwys sicrwydd y dylai cymwysterau gael eu seilio ar feini prawf clir sy’n dangos llwyddiant academaidd, a bod rhaid i sefydliadau amrywiol ddangos arferion academaidd cymaradwy er mwyn gwarchod cynaliadwyedd y system o ddosbarthiadau graddau.
 • Dywedodd Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydyn ni’n cefnogi’r ymrwymiadau yn y Datganiad a’r camau mae darparwyr yn eu cymryd er mwyn sicrhau tryloywder a thegwch. Ein prif ystyriaeth ni yw sicrhau ansawdd addysg uwch, a chanlyniadau addysg uwch, er lles myfyrwyr. Rydyn ni’n cydnabod bod myfyrwyr wedi gweithio’n galed am eu cymwysterau ac ni allwn wneud penderfyniadau cyffredinol am gyflawniad unigolyn yn seiliedig ar y llwybr cynyddol sydd i’w weld mewn graddau sefydliadol. Fodd bynnag, rhaid i ni gynnal hyder yng ngwerth graddau’r DU ac mae’r datganiad hwn yn gam pwysig er mwyn sicrhau cysondeb yn nosbarthiadau graddau.”
 • Dywedodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg: “Rwy’n croesawu cydweithio rhwng sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a ledled y DU i warantu tryloywder a thegwch wrth ddyfarnu cymwysterau. Mae cysondeb yn hanfodol er mwyn rhoi sicrwydd i fyfyrwyr bod y graddau maen nhw wedi gweithio mor galed i’w hennill yn cael eu gwerthfawrogi’n briodol gan brifysgolion, cyflogwyr yn y dyfodol a’u cydweithwyr, ac yn cael y parch maen nhw’n ei lawn haeddu.”
 • Datganiad o Fwriad
 • Neges blog: Gair am siarteri myfyrwyr
 • Dyddiad:  8 Mai 2019
 • Rydyn ni wrthi’n diweddaru ein cyfarwyddyd ar siarteri myfyrwyr. Rydyn ni’n gwneud hyn i integreiddio lles ac iechyd yn y siarteri, oherwydd nid oedd yn ymddangos yn synhwyrol i sefydliadau ddatblygu siarteri iechyd meddwl ar wahân i’r siarteri profiad myfyrwyr.
 • Rydyn ni’n gweld ychwanegu lles ac iechyd fel hyn fel cyfle i adolygu’r canllawiau siarteri myfyrwyr yn ehangach, gan fod risg o barhau i ychwanegu gofynion newydd heb dynnu unrhyw beth i ffwrdd – gan arwain at restr siopa hir iawn!
 • Buom yn gweithio ar y cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru gyda grŵp gorchwyl a gorffen, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sector, arbenigwyr iechyd meddwl a chynrychiolwyr y myfyrwyr, ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am eu help yn dylanwadu ar y cynigion.
 • Mae’r cyfarwyddyd wedi’i ddiweddaru’n cynnig y dylai’r siarteri gynnwys datganiad ar yr ymrwymiad sefydliadol i les ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl, ac y dylent gysylltu â strategaethau cysylltiedig a allai effeithio ar y maes hwn – er enghraifft, yn gysylltiedig â diogelu.
 • Mae’r newidiadau eraill rydyn ni’n eu cynnig yn cynnwys esbonio nad yw siarter y myfyrwyr yn ddogfen gyfreithiol, ond ei fod yn datgan disgwyliadau ar y cyd y sefydliadau, y staff a’r undebau myfyrwyr. Hefyd rydyn ni wedi pwysleisio’r angen am i sefydliadau gyfathrebu’r siarter mewn ffordd hawdd ei deall, a’i addasu’n gyson.
 • Yn olaf, rydyn ni wedi cynnig bod y siarteri’n cynnwys datganiad am yr angen am i’r sefydliad gyflawni ei gyfrifoldebau statudol, fel y rhai cysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth.
 • Rydyn ni’n gorfod gwneud y gwaith yma’n gymharol gyflym i roi amser i sefydliadau a’u hundebau myfyrwyr wneud y newidiadau hyn mewn pryd ar gyfer myfyrwyr 2019/20. Felly, ein nod ni yw cyhoeddi’r cyfarwyddyd wedi’i ddiwygio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 20 Mai 2019 neu cyn gynted â phosib ar ôl hynny.
 • Os ydych chi eisiau cyfrannu eich safbwyntiau cyn i ni gyhoeddi’r cyfarwyddyd, cysylltwch â mi ar cliona.oneill@hefcw.ac.uk cyn 15 Mai.
 • Cliona O'Neill, Pennaeth Profiad Myfyrwyr, CCAUC
Skip to top of page or to page menu